Ministerstwo Finansów przygotowało dwa projekty rozporządzeń, które przesuwają w czasie rozpoczęcie obowiązywania przepisów regulujących zasady poboru podatku u źródła. Chodzi o pobór podatku na podstawie przepisów krajowych, w związku z rozliczeniami między podmiotami działającymi na rynku międzynarodowym np. z tytułu dywidend, jeśli rozliczenia te przekroczą limit 2 mln zł. Wprowadzenie tych rozwiązań podatkowych miało przynieść dochody do budżetu państwa.

Projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministra Finansów przesuwają na 31 grudnia 2020 r. rozpoczęcie obowiązywania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. OPZZ, w opinii skierowanej do Ministerstwa Finansów, negatywnie oceniło to rozwiązanie.

OPZZ uważa, że propozycja odroczenia terminu stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła do 31 grudnia 2020 r. jest niezasadna wobec spodziewanego pogorszenia stanu finansów publicznych w związku z kondycją gospodarki i zwiększonym zapotrzebowaniem na wydatki publiczne. OPZZ uznał te rozwiązania za niekonsekwentne -rząd z jednej strony przygotowuje przepisy umożliwiające redukcję zatrudnienia w administracji publicznej w celu obniżenia kosztów jej funkcjonowania a z drugiej strony proponuje rozwiązania pozbawiające budżet państwa dochodów. Szacuje się, że kwota możliwych do uzyskania za 2020 r. dochodów z tytułu podatku PIT i CIT może ulec zmniejszeniu o 348,5 mln zł.

To kolejne odroczenie w czasie stosowania przepisów mających na celu rozpoczęcie poboru podatku u źródła za pomocą rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów. Gdy przepisy były uchwalane ustawodawca wskazywał, że zmiany zasad poboru podatku u źródła są konieczne aby pobór podatku był prawidłowy a państwo działało sprawnie, w tym jego organy podatkowe. Przepisy miały zapewnić ściślejszą weryfikację warunków korzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania przez podatników w związku ze skalą wykrytych nieprawidłowości przez organy podatkowe w postępowaniach kontrolnych oraz nadużyć związanych z obowiązywaniem w Polsce dyrektyw unijnych przewidujących zwolnienie z podatku dochodowego od niektórych dochodów. Stąd według OPZZ, decyzja o przesunięciu w czasie obowiązywania ww. przepisów jest niezrozumiała. Rezygnacja z uruchomienia zmienionych zasad poboru podatku u źródła jest nieracjonalna także wobec dochodów podatkowych, jakie spodziewano się uzyskać z tego tytułu. W trakcie prac nad przepisami regulującymi zasady poboru podatku u źródła w 2018 r. wskazywano, że regulacja ta dotyczy głównie dużych firm a kwota dochodów uzyskanych w Polsce przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących podmiotami zagranicznymi z tytułów, dla których ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje rozliczenie podatku na zasadzie poboru u źródła, wyniosła w latach 2014-2016 średnio ponad dziewięćdziesiąt miliardów złotych rocznie.

Wobec wyzwań wynikających z epidemii COVID-19, które wymagają zwiększenia odpowiedzialności państwa za funkcjonowanie gospodarki i warunki bytowe obywateli konieczne jest zapewnienie dochodów podatkowych pozwalających na jego skuteczne działanie. Stad odsunięcie w czasie obowiązywania przepisów określonych rozporządzeniach Ministra Finansów OPZZ oceniło negatywnie.

(KP)