OPZZ wielokrotnie zwracał uwagę rządowi, że w ramach stanowienia prawa ma obowiązek przestrzegać ustawy o związkach zawodowych i ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Niestety, w przypadku rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, rząd naruszył ustawę o związkach zawodowych.

Sprawa jest tym bardziej budząca wątpliwości, że projekt ustawy dotyczy m.in. wysokości kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenia stawki podatku z 18% do 17%, czyli kwestii dotyczących pracowników. Regulacje w tym zakresie wpływają na ich poziom dochodów. OPZZ otrzymał projekt ustawy od Marszałka Sejmu RP. Oznacza to, że Rada Ministrów skierowała projekt przedmiotowej regulacji prawnej do Sejmu RP bez wcześniejszego uzyskania opinii Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W ten sposób zostały naruszone tryb i terminy, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, organizacja związkowa, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego ma obowiązek kierować założenia albo projekty aktów prawnych do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia założeń albo projektu wraz z pismem określającym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

W przypadku projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw rząd nie przeprowadził konsultacji w oparciu o ustawę o związkach zawodowych. W uzasadnieniu projektu wręcz napisano, że skoro, według projektodawcy, zmiany zaproponowane w projekcie są korzystne i znane opinii publicznej, projekt nie był poddany konsultacjom społecznym. Taka treść uzasadnienia oznacza, że rząd zmniejsza rolę i znaczenie partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa.

Rząd realizuje praktyki niezgodne z ustawą o związkach zawodowych mimo, że Rada Unii Europejskiej, w dokumencie z dnia 5 czerwca 2019 roku pn. Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2019 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2019 r. (COM (2019) 521 final), zaleciła Polsce poprawę jakości regulacji, w szczególności poprzez zwiększenie roli konsultacji społecznych i konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym.

Warto wiedzieć, że OPZZ, w ramach realizacji Programu OPZZ na lata 2018-2022, postuluje o znaczące podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. To działanie powinno zostać wdrożone w ramach systemowych zmian systemu podatkowego, co oznacza, ze według OPZZ należy:

  • wprowadzić silniejszą progresję podatkową poprzez ustanowienie większej liczby stawek i progów podatkowych,
  • zmienić zasady ustalania kwoty wolnej od podatku,
  • znacząco podwyższyć pracownicze koszty uzyskania przychodów,
  • zlikwidować 19-sto procentowy podatek liniowy PIT dla przedsiębiorców.

(KP)