W Sejmie RP, 20 i 21 sierpnia br., odbyły się posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji, której przedmiotem obrad były projekty ustaw: – Prawo zamówień publicznych oraz – przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych. Planowane jest przyjęcie projektów ustaw jeszcze w tej kadencji Sejmu, dlatego w trakcie dwóch posiedzeń Komisji przepracowano kilkaset artykułów tych projektów. Komisja maprzygotować sprawozdanie ze swoich prac do 29 sierpnia br.

OPZZ uczestniczyło w konsultacjach społecznych Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych a następnie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dialog w tej sprawie odbywał się także w Radzie Dialogu Społecznego. W ramach prac Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych nad projektem, OPZZ przede wszystkim dbało o utrzymanie rozwiązań gwarantujących zatrudnienie na umowę o pracę osób realizujących zamówienie publiczne, gdy w jego ramach są wykonywane czynności wypełniające znamiona Kodeksu pracy i wzrostu znaczenia tych przepisów.

Poza tym, wnieśliśmy szereg postulatów związanych z rozszerzeniem w praktyce roli prawa zamówień publicznych w wydatkowaniu środków publicznych oraz kryteriów pozacenowych w zamówieniach, w tym klauzul społecznych. Podnosiliśmy także problemy związane z realizacją podwykonawstwa oraz waloryzacją umów. Ważny był na OPZZ także wątek podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ta kwestia nie jest jeszcze w projekcie ustawy uregulowana w sposób, jaki postulowało OPZZ. Z tego między innymi względu będziemy kontynuowali udział w procesie legislacyjnym projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W posiedzeniach Komisji uczestniczyła Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ.

(KP)