W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się w Warszawie spotkanie partnerów społecznych z Valdisem Dombrovskisem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialnym także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych. Z ramienia OPZZ w wydarzeniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński oraz eksperci OPZZ: Katarzyna Duda z Wydziału Międzynarodowego i Norbert Kusiak z Wydziału polityki gospodarczej i funduszu strukturalnych. Dyskusja dotyczyła bieżącej sytuacji gospodarczej Polski oraz wyzwań stojących w 2019 roku przed Polską i Unią Europejską.

Wiceprzewodniczący KE pozytywnie ocenił sytuację gospodarczą w Europie. Jednocześnie silnie podkreślił potrzebę zwiększenia odporności gospodarek państw członkowskich: „Pojawiające się zagrożenia pokazują, że dobry okres nie będzie trwać wiecznie. Państwa UE potrzebują dobrze ukierunkowanych inwestycji i nowych działań reformatorskich, aby wzmocnić podstawy wzrostu i poprawić wydajność. Jeśli chodzi o politykę budżetową, nadszedł czas, aby obniżyć poziom długu publicznego i odbudować bufory fiskalne”.

Norbert Kusiak dokonał w imieniu OPZZ oceny bieżącej sytuacji makroekonomicznej oraz wskazał na ryzka, które mogę wystąpić w związku z rosnącą inflacją i zapowiedzią wzrostu cen energii elektrycznej. Skrytykował stronę rządową za niedostateczny dialog z partnerami społecznymi w procesie stanowienia prawa. Zwrócił także uwagę na występujący w Polsce problem niskich płac, których dynamika powinna być skorelowana przede wszystkim ze wzrostem wydajności pracy. 

„W Polsce owoce wzrostu gospodarczego wciąż nie są sprawiedliwie dzielone pomiędzy kapitał i pracę, o czym świadczy fakt, że pomiędzy rokiem 2000 a 2017 PKB w Polsce wzrósł o 83%, natomiast realne płace zaledwie o 59%. Aby uniknąć zagrożeń, na które wskazuje wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, trzeba połączyć ze sobą dwie rzeczy: inwestycje w innowacje oraz wzrost płac. Polska ma w tym zakresie wiele do nadrobienia. Należy zatem doprowadzić do bardziej sprawiedliwego podziału dóbr, m.in. przez wzrost inwestycji, podwyżki płac w sferze budżetowej i szybszy wzrost płacy minimalnej” – powiedział Norbert Kusiak. Ekspert OPZZ wskazał ponadto, że wynagrodzenia w sferze budżetowej zostały zamrożone na wiele lat. Stwierdził, że niskie płace w tej sferze szkodzą nie tylko pracownikom i ich rodzinom oraz przedsiębiorcom, ale całemu społeczeństwu, skutkują bowiem erozją profesjonalnych kadr i grożą spadkiem jakości usług sektora publicznego.

(Katarzyna Duda), (nq)