W Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie partnerów społecznych i organizacji pozarządowych z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w tym z Kerstin Jorna, zastępcą dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat dokumentu Komisji pn. Sprawozdanie krajowe – Polska 2018, w którym KE przedstawiła swoją ocenę sytuacji gospodarczej kraju i jego perspektywy rozwoju. Przedstawiciele KE chcieli poznać ocenę strony społecznej, czy właściwie ocenili w Sprawozdaniu sytuację kraju i wyzwania stojące przed polityką gospodarczą i społeczną, ponieważ dokument stanowi ważny element przygotowań treści Zaleceń, corocznie kierowanych do krajów. Przedstawiciele KE pytali o stanowiska partnerów społecznych w głównych obszarach problemowych:inwestycji, rynku pracy i edukacji. W tym roku projekt Zaleceń zostanie najpewniej opublikowany 23 maja. Na spotkaniu OPZZ reprezentowali Katarzyna Pietrzak i Adam Rogalewski z Biura OPZZ w Warszawie oraz Dorota Obidniak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.Ich wypowiedzi były skoncentrowane głównie na wyzwaniach kraju związanych ze zwiększaniem jakości miejsc pracy (m.in. poprzez ograniczenie segmentacji rynku pracy), zwiększeniem wynagrodzeń i ograniczeniem luki płacowej oraz potrzebą zmian na rzecz bardziej sprawiedliwego opodatkowania obywateli. Podkreślaliśmy także potrzebę działań w obszarze lepszego stanowienia prawa, zwiększenia dostępu do świadczeń ochrony zdrowia i opieki długoterminowej oraz zmian w sądownictwie, których celem byłoby przyspieszenie możliwości dochodzenia praw przez pracowników. Przedstawiciele KE byli zainteresowani oceną, czy prace nad nowym Kodeksem Pracy poprawią sytuację na rynku pracy oraz oceną reformy edukacji i poziomem dialogu społecznego w tej sprawie. Informacji w tym ostatnim zakresie udzieliła przedstawicielka ZNP.

(KP)