W każdym roku, organy Unii Europejskiej, a dokładnie Komitet do Spraw Zatrudnienia (Employment Committee, EMCO) - organ doradczy UE dokonuje analizy stanu dialogu społecznego realizowanego w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie Semestru Europejskiego. W dniu 19 listopada 2019 r. w Brukseli odbył się „Przegląd EMCO dotyczący zaangażowania partnerów społecznych w krajowe procesy europejskiego semestru”. To finalne posiedzenie Komitetu dotyczące ww. przeglądu, w którym uczestniczą przedstawiciele Komisji Europejskiej, reprezentanci rządów państw członkowskich i partnerzy społeczni: związki zawodowe i organizacje pracodawców szczebla europejskiego i unijnego. Posiedzenie poprzedza pisemna korespondencja i wywiady w sprawie stanu dialogu społecznego w ramach Semestru Europejskiego realizowane przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. OPZZ reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ.

W trakcie posiedzenia EMCO partnerzy społeczni zwrócili uwagę na niską jakość realizacji obowiązków ustawowych dotyczących konsultacji społecznych w ramach stanowienia prawa w Polsce. Omijanie i niewłaściwe stosowanie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego dotyczących obowiązku konsultacji społecznych projektów aktów prawnych oraz wykorzystywanie ścieżki tzw. poselskiej to główne bolączki tworzenia polityki społecznej i gospodarczej w kraju. Mamy właściwe przepisy, jednak ich realizacja wymaga zmian ponieważ niekorzystnie wpływa na jakość dialogu społecznego. Ponadto omówiliśmy stan dialogu społecznego w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz zaznaczyliśmy konieczność inwestycji w tworzenie warunków do zwiększenie roli rokowań zbiorowych i liczby układów zbiorowych pracy.

Strona rządowa, reprezentowana przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określiła stan prawny w zakresie dialogu społecznego w Polsce i ocenę sytuacji w obszarze konsultacji społecznych projektów aktów prawnych. Bazując na tej dyskusji przedstawiciele UE przedstawili wnioski, w których zwracają uwagę na potrzebę podjęcia działań na rzecz przestrzegania przepisów dotyczących konsultacji projektów aktów prawnych oraz budowania potencjału partnerów społecznych. Podzieliła zatem w dużej części oceny zaprezentowane przez partnerów społecznych. Przypomnijmy, że Rada UE w tym roku po raz kolejny zaleciła Polsce podjęcie działań na rzecz poprawy jakości konsultacji społecznych.

(KP)