Stanowisko

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie trybu konsultacji przez rząd Europejskiego Zielonego Ładu


Prezydium OPZZ wyraża zaniepokojenie brakiem formalnego rozpoczęcia konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i dokumentów towarzyszących, a także brakiem stanowiska rządu w tej sprawie, w kontekście zapowiedzianej, indywidualnej drogi do neutralności klimatycznej.

Szum informacyjny, prezentowanie często sprzecznych stanowisk oraz brak całościowej, spójnej wizji działań rządu w kwestii Zielonego Ładu powodują chaos i niepewność. OPZZ i organizacje członkowskie skupione głównie w Radzie Branży OPZZ: „Przemysł”, „Transport” oraz „Górnictwo i Energetyka” obawiają się, że wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu może spowodować negatywne konsekwencje dla miejsc pracy, kosztów życia obywateli oraz kondycji finansowej przedsiębiorstw. Podobne spostrzeżenia wyraziła Europejska Konfederacja Związków Zawodowych. Związki zawodowe zrzeszone w OPZZ stwierdzają, że obecna polityka powoduje podejmowanie wykluczających się działań i decyzji, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystywania mocy produkcyjnych w gospodarce, a w konsekwencji do szybkiego wzrostu cen energii elektrycznej.

OPZZ wzywa rząd do przedstawienia partnerom społecznym spójnego stanowiska w kwestii Europejskiego Zielonego Ładu, uwzględniającego przyjęte dotychczas strategie, m.in. Politykę energetyczną Polski do 2030 roku, oraz do podjęcia pilnych konsultacji w tej sprawie z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego, w tym m.in. krajowego planu transformacji.

Rządowa „gra na zwłokę”, obliczona na odsunięcie w czasie trudnych decyzji z uwagi na kampanię prezydencką, może mieć opłakane skutki dla tysięcy pracowników i ich rodzin oraz stawia pod znakiem zapytania przyszłość wielu sektorów gospodarki w Polsce.

Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych