Trwają negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 12 maja br., zebrał się Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Strona pracowników i strona pracodawców kontynuowały dyskusję o Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024 oraz możliwych scenariuszach wzrostu gospodarczego.

Tematem, który wzbudził najwięcej kontrowersji był przyszłoroczny wzrost płac w państwowej sferze budżetowej oraz płacy minimalnej. OPZZ zaproponowało podniesienie wynagrodzeń w sektorze publicznym o 12%. Pracodawcy opowiedzieli się za podwyżką w przedziale od 2,8% do 5,1%, choć pojawiła się także propozycja, aby zamrozić płace i zmniejszyć etatyzację.

W kwestii minimalnego wynagrodzenia za pracę OPZZ zaproponowało, aby w 2022 roku wzrosło ono o co najmniej 500 zł netto, do poziomu 2562 zł netto. Wskazało, że taką podwyżkę można osiągnąć poprzez obniżenie klina podatkowego o 250 zł oraz nominalny wzrost minimalnej płacy o tę samą wartość. Większość organizacji pracodawców wnioskowała o wzrost płacy minimalnej na poziomie ustawowego minimum tj. o 184,70 zł.

OPZZ ponowiło ponadto wniosek o pełne odmrożenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wiceminister finansów Piotr Patkowski zapewnił, że rząd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Będziemy przypominać o naszym postulacie w trakcie kolejnych etapów prac nad projektem budżetu państwa na rok 2022.

Ostatecznie nie udało się osiągnąć kompromisu dotyczącego wzrostu płac. Wobec powyższego, strona pracowników i strona pracodawców może, w terminie 5 dni roboczych, przedstawić swoją propozycję w zakresie wynagrodzeń.

OPZZ na posiedzeniu reprezentowali: Roman Piotrowski, członek Rady i Prezydium OPZZ oraz Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

(nq)