Członkowie Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego dyskutowali w trakcie posiedzenia Zespołu o wpływie pandemii COVID-19 na realizację zamówień publicznych. Zespół RDS zrealizowano w dniu 19 czerwca br. w formie wideokonferencji.

Omówiono zmiany wynikające z tzw. Tarcz Antykryzysowych w obszarze zamówień publicznych podkreślając mankamenty procesu legislacyjnego, w szczególności związane z brakiem lub bardzo ograniczonymi konsultacjami społecznymi. Członkowie Zespołu wskazali na potrzebę monitorowania wykorzystania przepisów Tarcz, które pozwalają na nie stosowanie Prawa zamówień publicznych w związku z potrzebą wydatków niezbędnych z punktu widzenia zapobiegania skutkom pandemii. Przepisy w tym zakresie będą obowiązywać do końca 2021 r. Urząd Zamówień Publicznych powinien rozważyć zwrócenie się do dysponentów środków publicznych o informacje o skali wydatków, do których nie zastosowano prawa zamówień publicznych. Urząd takiej kontroli nie wyklucza, natomiast w ocenie Zespołu jest ona niezbędna. Już obecnie znaczna wielkość środków publicznych jest wydatkowana poza trybem wynikającym z ustawy – Prawo zamówień publicznych. Członkowie Zespołu zwracali także uwagę na występujące w praktyce trudności w realizacji zamówień związane z karami umownymi i potrąceniami z wynagrodzenia w związku z trudnościami w realizacji zamówień wynikającymi z pandemii.

Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, poinformował o pracach Urzędu nad nowelizacją ustawy - Prawa zamówień publicznych, która ma wejść w życie w 2021 r. Planuje się jednak jedynie zmiany doprecyzowujące. UZP pracuje także nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy które, jak zadeklarowano, będą konsultowane z partnerami społecznymi. UZP przygotowuje ponadto komentarz do nowego prawa zamówień publicznych. W dalszej części posiedzenia organizacje pracodawców stwierdziły, że Zespół powinien rozpocząć prace nad przygotowaniem dobrych praktyk i wzorów umów w zakresie realizacji zamówień publicznych.

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli przedstawiciele OPZZ, Piotr Sadowski ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, Jakub Kus ze Związku Zawodowego Budowlani oraz Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ.

(KP)