Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zmniejsza obciążenia fiskalne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podatników do ukończenia 26-go roku życia. Podatki warto obniżać, ale tryb prac nad projektem ustawy dowodzi, że Sejm RP nie przywiązuje należytej wagi do roli i znaczenia partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa oraz ich pomysłów i propozycji legislacyjnych. Z pismem w tej sprawie wystąpiło wczoraj OPZZ do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Projekt ustawy został przekazany OPZZ do konsultacji 12 czerwca br., a zatem termin na wyrażenie opinii upływa dopiero 12 lipca br., co znajduje potwierdzenie w Ocenie Skutków Regulacji, w której wskazano, że konsultacje społeczne projektu ustawy będą trwały do połowy lipca br., a wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji. Dołączony do projektu ustawy raport został sporządzony przed dniem 25 czerwca br. i nie odzwierciedla w pełni przebiegu konsultacji, co – niestety – nie było przeszkodą dla Marszałka Sejmu, aby skierować projekt ustawy do pierwszego czytania.

Rząd założył w projekcie m.in., że przewidywana zmiana pozwoli młodym ludziom łatwiej rozpoczynać pracę i równocześnie da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie. Przyczyni się to do poprawy współczynnika aktywności zawodowej osób młodych oraz spadku bezrobocia wśród tej grupy wiekowej.

Zaproponowane rozwiązanie, choć obniża opodatkowanie, nie rozwiązuje kompleksowo, zgodnie z intencją projektodawców, problemów ludzi młodych – grupy społecznej szczególnie narażonej na bezrobocie. Rząd nie przedstawił bowiem w projekcie propozycji działań, które ograniczyłyby dualizm rynku pracy i zapobiegły narastającemu problemowi świadczenia pracy przez ludzi młodych na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o fikcyjne samozatrudnienie i na bezpłatnych stażach. Realnym i wymagającym pilnej interwencji rządu problemem są właśnie niskiej jakości miejsca pracy, które nie zapewniają dostępu do bezterminowych umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Problemem wciąż pozostaje także traktowanie stażystów jako darmową siłę roboczą. Wyzwaniem jest ponadto aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych lub pozostających poza rynkiem pracy – i to we wszystkich grupach wiekowych, a nie tylko do 26-go roku życia. Jeśli rzeczywiście rząd zamierza pomóc ludziom młodym, powinien niezwłocznie rozwiązać wyżej wymienione problemy.

W ocenie OPZZ, kryterium, które powinno różnicować opodatkowanie podatników, powinien być dochód. Dlatego priorytetem rządu winno być zmniejszenie obciążeń podatkowych osób o najniższych dochodach. W tym celu OPZZ postuluje wprowadzenie systemowych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegających m.in. na:

  • wprowadzeniu silniejszej progresji podatkowej poprzez ustanowienie nowych stawek i progów podatkowych,
  • zmianie zasad ustalania kwoty wolnej od podatku,
  • znacznym podwyższeniu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

(nq)