Już niedługo przedsiębiorstwa będą musiały przestrzegać szczegółowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Stanie się tak, jeśli zostanie przyjęty projekt dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych

Posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (w skrócie Zespołu CSR, z ang. Corporate Social Responsibilityodbyło się 24 czerwca. Otworzyła je Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Członkowie zespołu dyskutowali m.in. o projekcie dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, który udoskonala sprawozdawczość niefinansową oraz zapewnia, że przedsiębiorstwa będą przekazywały wiarygodne i porównywalne informacje dotyczące aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Czym zajmuje się zespół CSR

Zespół przyjął sprawozdanie z prac za ostatni kwartał oraz wysłuchał informacji OPZZ o działaniach związanych z inauguracją „Przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, która miała miejsce 28 maja. 

W dalszej części obrad zespół przeprowadził dyskusję nt. drugiej edycji Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2021-2024.

Przyjęto także informację na temat ogłoszonych przez OECD konsultacji dotyczących przeglądu Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz informację nt. działań polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD.

W pracach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw OPZZ reprezentuje Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych.