Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw zebrał się na kolejnym posiedzeniu w dniu 12 października 2020 roku. Dziesiąte posiedzenie Zespołu było poświęcone m.in. problematyce pracy przymusowej i warunkom pracy.

Zespół zaakceptował, na wniosek członka Zespołu z ramienia OPZZ, projekt "Przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”, który zawiera zestaw rekomendacji dla przedsiębiorstw jak łączyć politykę CSR oraz działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, tak by sprostać wyzwaniom związanym m.in. z wypaleniem zawodowym, stresem w pracy, kwestiami równości i niedyskryminacji czy przeciwdziałaniem mobbingowi. Podręcznik zawiera m.in. uniwersalną bazę dobrych praktyk stosowanych przez firmy, które dotyczą takich zagadnień jak: poprawa psychospołecznego środowiska pracy, poprawa równowagi praca – życie osobiste, rozwiązania na rzecz wspierania grup szczególnie wrażliwych, promocja zdrowia wśród pracowników oraz identyfikacja, ograniczanie i eliminacja ryzyk dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Podręcznik powstał w ramach prac Zespołu zadaniowego ds. rozwijania koncepcji CSR w ramach polityki BHP firm, któremu przewodniczy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Omówiono także inną publikację przygotowaną przy udziale OPZZ. Zawiera ona zestaw narzędzi dla biznesu do minimalizacji ryzyka wystąpienia pracy przymusowej wewnątrz organizacji jak i łańcuchu dostaw oraz rekomendacje dotyczące zmian w prawie i praktyce jego stosowania mające na celu zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych oraz ścigania pracy przymusowej.

Przedmiotem dyskusji były także międzynarodowe trendy regulacyjne w zakresie poszanowania praw człowieka w biznesie, realizacja Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz narzędzia wsparcia biznesu w rozwoju polityk poszanowania praw człowieka w biznesie.

W trakcie posiedzenia omówiono ponadto efekty promocji prac Zespołu podczas ósmej edycji edycja Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi, które zakończyły się 9 października br.

W pracach Zespołu OPZZ reprezentuje Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

(nq)