Nowe priorytety Semestru europejskiego w związku z publikacją jesiennego pakietu gospodarczego (ASGS), wstępne założenia do Krajowego Programu Reform 2020/2021 oraz wnioski ze spotkania w sprawie kształtowania się zjawiska ubóstwa w Polsce były przedmiotem obrad ostatniego posiedzenia Zespołu ds. Strategii 2020.

Członkowie Zespołu przedstawili swoje komentarze dotyczące Komunikatu Komisji Europejskiej, który opublikowała w grudniu 2019 r. Komunikat pt. „Roczna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020” przedstawia priorytety polityki gospodarczej UE. Z dokumentu wynika, że unijne działania w kolejnych latach będą skoncentrowane na inicjatywach na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030, w szczególności na celach klimatycznych. Integralną częścią Strategii jest realizacja tzw. Nowego Zielonego Ładu. Komisja chce, aby transformacja gospodarki prowadziła do neutralności klimatycznej a jednocześnie była sprawiedliwa społecznie i nikogo nie pozostawiała w tyle. Podkreśla w tym zakresie rolę Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Zwraca także uwagę na potrzebę działań na rzecz godnej pracy i godziwego wynagrodzenia pracowników w związku z obecnością niestandardowych umów na rynku pracy i skalą ubóstwa pracujących a także ograniczenia luki płacowej. Prezentując Komunikat Komisja wskazała na cele gospodarcze UE w kolejnych latach ale także podtrzymała stanowisko, że bazą dla działań państw jest ich stabilność makroekonomiczna. Zachęciła państwa o wysokim deficycie budżetowym do ijego redukcji jednocześnie wskazując na konieczność ochrony inwestycji.

W Semestrze Europejskim, kolejnym krokiem po publikacji ww. Komunikatu jest przygotowanie przez Komisję Europejską tzw. Sprawozdań krajowych dla poszczególnych państw, w których dokona analizy ich sytuacji pod kątem celów strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 i wyzwań w tym zakresie. Komisja przygotuje ten dokument już w lutym br. Następnie w marcu br. zostanie przygotowana przez rząd aktualizacja Krajowego Programu Reform, dokumentu zwierającego informację o planowanych działaniach państwa w kolejnym roku na rzecz wykonania celów Semestru europejskiego. Dokument ten będzie przedmiotem konsultacji ze stroną społeczną Zespołu ds. Strategii Europa 2020.

(KP)