W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020.

Na posiedzeniu Zespół przyjął Ramowy Planu prac Zespołu na kolejny rok, dyskutował także o przygotowanej przez Ministerstwo Informacji z wykonania Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” w Polsce (w okresie kwiecień – wrzesień 2018 roku). Uczestnicząca w posiedzeniu przedstawicielka OPZZ, Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ zgłosiła szereg pytań i wątpliwości do stanu realizacji poszczególnych działań KPR. Niestety z uwagi na to, że część przedstawicieli ministerstw nie była w stanie wyjaśnić przyczyn stanu realizacji działań przedstawionych w Informacji, strona społeczna otrzyma w tej sprawie stanowisko w terminie późniejszym w formie pisemnej.

W drugiej części posiedzenia Zespołu, członkowie zapoznali się z harmonogramem prac w Semestrze Europejskim w 2019 r. oraz Informacją o treści Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego 2019 przedstawionej przez Komisję Europejską prze kilkoma dniami.Partnerzy społeczni będą proszeni przez Ministerstwo o stanowisko w sprawie treści tego dokumentu.

Zespół otrzymał także informację o polskich priorytetach w ramach COP 24 w kontekście realizacji przez Polskę celów polityki klimatycznej UE. Przedstawił ją pan Jakub Gibek z Ministerstwa Środowiska. OPZZ przedstawiło punkt widzenia na politykę klimatyczną kraju zwracając m.in. uwagę na potrzebę uwzględnienia w tej polityce idei sprawiedliwej transformacji, ochrony miejsc pracy i przestrzegania praw pracowniczych a także zagwarantowania pracownikom godnej pracy. Działaniom na rzecz klimatu powinny towarzyszyć działania przygotowujące pracowników do uczestnictwa w rynku pracy niskoemisyjnej gospodarki oraz wsparcie socjalne najuboższych grup społecznych celem ich ochrony przed wykluczeniem, szczególnie energetycznym. Realizacja celów pro klimatycznych musi także zostać połączona z wypełnianiem celów zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(KP)