W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbył się pierwszy w tym roku Zespół ds. Strategii Europa 2020. Przedmiotem posiedzenia Zespołu, którego uczestnikami są przedstawiciele ministerstw kluczowych dla realizacji unijnej Strategii Europa 2020 oraz partnerzy społeczni było:

  • podsumowanie spotkania roboczego dotyczącego kształtowania się zjawiska ubóstwa w Polsce,
  • przedstawienie założeń oraz kalendarza prac nad dokumentem Krajowy Program Reform na lata 2019/2020 oraz
  • prezentacja i realizacja Programu wspierania reform strukturalnych.

Przedstawicielka OPZZ w Zespole, Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej, zwróciła uwagę, że informacje przedstawione na spotkaniu roboczym dotyczącym kształtowania się zjawiska ubóstwa w Polsce powinny posłużyć do przygotowania w Krajowym Programie Reform na lata 2019/2020 działań ograniczających skalę ubóstwa w Polsce. Mimo poprawy danych obrazujących skalę ubóstwa, nadal mamy bowiem do czynienia z grupami społecznymi szczególnie narażonymi na ryzyko ubóstwa. Polityka w tym obszarze powinna w ocenie OPZZ być powiązana z inicjatywami podnoszącymi standardy zatrudnienia na rynku pracy tak, aby zwiększyło się zatrudnienie m.in. kobiet i osób niepełnosprawnych a co raz większa liczba osób była zatrudniona na umowę o pracę z godziwym wynagrodzeniem. Pozwoli to ograniczyć ryzyko wzrostu ubóstwa emerytów w przyszłości. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę zaplanowania w KPR 2019/2020 skuteczniejszych działań państwa na rzecz zapewnienia równej płacy za tę samą pracę w gospodarce.

Odnosząc się do przygotowań strony rządowej do konsultacji dokumentu pn. Krajowy Program Reform na lata 2019/2020, który Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia każdego roku, OPZZ zwrócił uwagę na potrzebę uwzględnienia w dokumencie działań nie tylko realizujących Strategię Europa 2020 ale także Europejski Filar Praw Socjalnych oraz cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ. To istotne zwłaszcza w kontekście ograniczonych środków publicznych na realizację polityk państwa (reguła wydatkowa) oraz potrzeby zachowanie synergii między inicjatywami państwa.

Krajowy Program Reform na lata 2019/2020 będzie konsultowany z partnerami społecznymi w dniach 6-20 marca br. Wcześniej, 27 lutego br. Komisja Europejska opublikuje dokument pn. Sprawozdanie krajowe. Polska 2019, w którym Komisja przedstawi swoją ocenę sytuacji gospodarczej i społecznej Polski pod kątem celów polityki realizowanej w UE w ramach Semestru Europejskiego.

W ostatniej części posiedzenia Ministerstwo zaprezentowało dwa działania realizowane w ramach Programu wspierania reform strukturalnych. Jednym z nich był projekt, którego efektem będzie przygotowanie narzędzi służących lepszemu przygotowywaniu Oceny Skutków Regulacji w projektach aktów prawnych tworzonych przez administrację publiczną. To cenna inicjatywna wobec jakości stanowionego prawa. Informacje na temat tego projektu wpisują się w dyskusję Zespołu na temat jakości konsultacji społecznych, która będzie przedmiotem posiedzenia Zespołu ds. Strategii Europa 2020 w kwietniu br.

(KP)