W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego omówiono sytuację związaną z brakiem konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy ma celu dokonanie transpozycji do polskiego prawa przepisów dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Dyrektywa zmierza do ograniczenia stosowania jednorazowych plastikowych przedmiotów, takich jak np. mieszadełka, patyczki do uszu, talerze, kubki czy słomki. W związku z tym głównym celem projektu ustawy jest zmniejszenie ilości odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego obecnych w środowisku naturalnym, w szczególności w środowisku morskim, które stanowią poważne zagrożenie dla jego właściwego funkcjonowania i zagrażają zdrowiu człowieka. Wśród zmian, jakie przewiduje się w projekcie, znajduje się m.in. wprowadzenie opłaty produktowej, którą od kupujących np. posiłek w plastikowym opakowaniu, pobierać będą jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne.

Strona związkowa i strona pracodawców wskazały, że projektowana regulacja, wprowadzając szereg obowiązków i nowych opłat, wpłynie negatywnie na funkcjonowanie wielu firm, w tym z branży gastronomicznej, oraz pracowników. W trakcie dyskusji podkreślono, że projekt nie był przedmiotem konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które jest autorem projektu ustawy, przedmiotowa regulacja nie dotyczy praw i interesów pracodawców oraz zadań związków zawodowych, dlatego nie poddano jej konsultacjom społecznym. Takie stanowisko spotkało się z reakcją strony społecznej, która zażądała respektowania przez rząd obowiązujących przepisów prawa w zakresie opiniowania aktów prawnych oraz stanowczo sprzeciwiła się praktyce marginalizowania Rady Dialogu Społecznego. Zwrócono ponadto uwagę, że uregulowania projektu, jak zauważyli sami autorzy, oddziałują na ponad 38 mln konsumentów, 100 producentów opakowań jednorazowych oraz 37 058 podmiotów wprowadzających opakowania i produkty do obrotu. Wpłyną także na rynek pracy, ponieważ, ze względu na wynikającą z dyrektywy konieczność zmniejszenia i wprowadzenia zakazu stosowania bądź redukowania ilości używanych niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, w przypadku w którym producenci tych wyrobów nie będą w stanie przestawić swojej produkcji, może dojść do zmniejszenia zatrudnienia. Trudno zatem zgodzić się z argumentem, że zakres projektu nie dotyczy praw i interesów związków pracodawców oraz zadań związków zawodowych.

Na zakończenie posiedzenia strona związkowa i strona pracodawców przyjęły stanowisko w którym zwrócono się do strony rządowej o przekazanie projektu ustawy do konsultacji społecznych i wyznaczenie 30-dniowego terminu ich trwania. Mając na uwadze, że w posiedzeniu nie uczestniczyli członkowie Zespołu reprezentujący stronę rządową, przewodniczący Zespołu Leszek Miętek poinformował, że zwróci się do przewodniczącego RDS Jarosława Gowina z wnioskiem o przypomnienie członkom Zespołu z ramienia rządu o obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach RDS i jej zespołów problemowych. Zaproponował także, aby przełożyć merytoryczną część dyskusji na inny termin, który zagwarantuje udział w posiedzeniu właściwego wiceministra klimatu i środowiska, odpowiedzialnego za temat odpadów.

OPZZ w Zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS reprezentują: członkowie Rady i Prezydium OPZZ: Dariusz Potyrała i Mirosław Grzybek. Ekspertami są: Zygmunt Mierzejewski ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników oraz Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

(nq)