Dzięki naszej determinacji, już niedługo, niektóre związki zawodowe będą mogły składać zeznanie CIT-8 w wersji papierowej. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

Do 1 stycznia 2019 r. związki zawodowe przekazywały fiskusowi zeznanie podatkowe CIT-8 w wersji papierowej. Od nowego roku obowiązują w tym zakresie nowe przepisy podatkowe. Dziś każde zeznanie składane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, musi mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Tym samym związki zawodowe, aby złożyć zeznanie podatkowe muszą zakupić elektroniczny podpis kwalifikowany lub też skorzystać z usług biura rachunkowego. Takie rozwiązanie prawne naraża organizacje związkowe na znaczne koszty finansowe, niewspółmiernie wysokie do osiąganych dochodów, i negatywnie wpływa na zakres prowadzonej działalności statutowej. Dlatego OPZZ, na początku roku, zwróciło się do ministra finansów z wnioskiem o pilną zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przywróciłaby możliwość składania rocznego zeznania podatkowego na formularzu CIT-8 w wersji papierowej. 

W udzielonej OPZZ odpowiedzi minister finansów zadeklarował podjęcie w przyszłości działań, które ułatwią podatnikom, w tym związkom zawodowym, składanie deklaracji podatkowych. Najpierw przedłużono termin składania zeznania CIT-8 do końca października 2019 r. Obecnie proponuje się przywrócenie możliwości składania zeznania CIT-8 w formie papierowej przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Możliwość taka będzie dotyczyła tych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie pełnią funkcji płatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy CIT. Wprowadzane rozwiązanie będzie zatem korzystne dla podatników, którzy nie zatrudniają pracowników, nie prowadzą działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie zysku i, co do zasady, korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, w tym związanych z przeznaczeniem dochodu na cele statutowe.


(nq)