Agresja wobec personelu medycznego w placówkach leczniczych to zjawisko coraz powszechniejsze, budzące uzasadniony niepokój społeczny i brak poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników. Nasilanie się tego typu zdarzeń, zwłaszcza w ostatnim czasie dostrzegło Ministerstwo Zdrowia, jak też środowisko pielęgniarskie.

Omówienie skali zjawiska i wypracowanie rekomendacji zmian związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem personelu medycznego było przedmiotem spotkania, pod przewodnictwem wiceministrów zdrowia: Pani Józefy Szczurek – Żelazko oraz Pana Waldemara Kraski. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele Prokuratora Generalnego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, organizacji związkowych ratownictwa medycznego, środowiska pielęgniarskiego i strony społecznej reprezentowanej w Radzie Dialogu Społecznego. OPZZ reprezentowane było przez Panią Henrykę Michels, z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, członka Federacji ZZPOZ i PS oraz Renatę Górną z centrali OPZZ.

Podczas spotkania omówiono niechlubne statystyki przypadków agresji wobec personelu medycznego, zwłaszcza wobec pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych i pracowników innych zawodów jak np. sanitariuszy czy salowych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dotyczyły one np. naruszenia nietykalności osobistej, zranienia ostrym narzędziem, ataków przez nieletnich pacjentów, a nawet zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad obecnymi procedurami postępowania w takich sytuacjach; dokonano m.in. przeglądu obowiązujących przepisów prawnych, w tym rekomendacji zmian w kodeksie karnym zaostrzającym sankcje wobec sprawców takich postępowań. Strona społeczna wnioskowała o opracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i zdrowia ze strony agresora, obejmującego np: system bezpośredniego przywoływania policji, system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, procedur zawiadamiania prokuratury, szkoleń personelu w sytuacji zagrożenia bezpośredniego czy obowiązku objęcia opieką medyczną i psychologiczną. Omówiono także wstępne wyniki prowadzonych badań ankietowych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczących agresji w szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej i innych podmiotach np. w domach pomocy społecznej i innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zawnioskowano o działania wzmacniające świadomość społeczną tego zjawiska i przeciwdziałanie temu, poprzez m.in. organizowanie podobnych spotkań na poziomie województw z udziałem wojewodów i innych organów założycielskich podmiotów leczniczych.

Prace będą kontynuowane. Ministerstwo Zdrowia złożyło deklarację o gotowości analizy prawa w tym zakresie, a strona społeczna – o przekazanie propozycji zmian i działań przeciwdziałających agresji wobec pracowników ochrony zdrowia. 

rg