26 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie autonomicznego Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Podczas posiedzenia omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i innych instytucjach rynku pracy – który to projekt rezygnuje w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy, a zmiany te wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego że profilowanie bezrobotnych jest niezgodne z przepisami Konstytucji RP. Omówiono także projekt rozporządzenia zaproponowany przez KK NSZZ „Solidarność”  zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Trzecim tematem posiedzenia były rekomendacje Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego, czyli ocena dostępności oferty szkoleniowej w kontekście idei uczenia się przez całe życie oraz oferta dla starszych pracowników. Udział w pracach podzespołu ze strony OPZZ wzięli – Bogdan Grzybowski i Magdalena Kossakowska.

B.G.