Na posiedzeniu podzespołu w dniu 22 października 2018 r. kontynuowano dyskusję nad projektem konfederacji Lewiatan dot. utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji. FPK miałby finansować formy służące podnoszeniu kompetencji (kwalifikacji) zawodowych pracowników – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawcę, a także kompetencji osobistych i interpersonalnych, diagnozę potrzeb, szkolenia, egzaminy. Zgodnie z założeniami projektu, utworzenie FPK byłoby dobrowolne dla pracodawcy. Finansowanie FPK powinno odbywać się z dwóch źródeł: (1) poprzez pozostawienie w firmowym FPK części składki na Fundusz Pracy (FP) oraz (2) ze środków własnych pracodawcy (dopłata). Koszty podnoszenia kompetencji nie byłyby objęte podatkiem od osób fizycznych. Zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne formy podnoszenia kompetencji określałby pracodawca w planie funduszu w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadniałby regulamin z przedstawicielami wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Uzgodniono, że partnerzy społeczni w ciągu dwóch tygodni wyrażą swoją opinię i zdecydują czy rekomendować projekt do dalszych prac.

Na posiedzeniu podzespołu, przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego zaproponowali także, aby wyjść z propozycją podniesienia żenująco niskich wynagrodzeń pracowników młodocianych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu, naliczanych procentowo od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Partnerzy społeczni mają przedyskutować problem w swoich organizacjach i w ciągu dwóch tygodni odpowiedzieć czy będą wspierać tę propozycję.

B.G.