Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Pani Senator Beaty Małeckiej-Libery, Przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu RP, o rozpatrzenie w czasie prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk senacki nr 169, druki sejmowe nr 483, 505 i 505A), poprawki do ustawy, którą OPZZ przygotowało i przekazało Pani Senator. Posiedzenie, podczas którego będzie rozpatrywana ustawa, zostało zaplanowane na 10 sierpnia 2020 roku,

Poprawka dotyczy bardzo istotnego problemu społecznego, dotyczącego podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka , który jest skutkiem wejścia w życie przepisów Tarczy Antykryzysowej (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), umożliwiających zmianę wymiaru czasu pracy na podstawie zawartych w zakładach pracy porozumień. Poprawka, jaką zgłosiło OPZZ, zmierza do naprawy tej sytuacji. OPZZ proponuje dodanie przepisu wyłączającego stosowanie wynagrodzenia ustalonego dla zmienionego, obniżonego wymiaru czasu pracy, jako podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego względem kobiet, które urodziły w czasie pandemii. W ocenie OPZZ podstawę wymiaru zasiłku powinno stanowić wynagrodzenie ustalone dla wymiaru czasu pracy obowiązujące przed jego obniżeniem.

Posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP w dniu 10 sierpnia 2020 roku stwarza realną możliwość zmiany niesprawiedliwego i krzywdzącego kobiety prawa.

To nie pierwsza inicjatywa OPZZ na rzecz poprawy niekorzystnej sytuacji kobiet rodzących dziecko w okresie pandemii. Wcześniej - w dniu 24 lipca 2020 roku - skierowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wniosek o pilne wprowadzenie autopoprawki rządu do procedowanego w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID – 19 oraz po jej ustaniu (druk sejmowy nr  483), naprawiającej niekorzystną sytuację matek, dla których wysokość zasiłku macierzyńskiego ustalona jest na podstawie wymiaru czasu pracy obniżonego w wyniku przepisów Tarczy Antykryzysowej. Rząd nie wprowadził korzystnych dla kobiet rozwiązań. Ze szczegółami inicjatywy można się zapoznać pod adresem: 

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/opzz-bron... 


Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ