Nie udało się przyjąć jednoznacznego i zgodnego stanowiska strony społecznej i rządowej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. To właśnie wypracowanie nowych propozycji zmian ustawy ,regulującej najniższe wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia, były przedmiotem specjalnie powołanego przez Ministra Zdrowia w dniu 25 września 2020 r. Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedstawicielem OPZZ w pracach ,,spec” Zespołu była przewodnicząca Branży Usługi Publiczne OPZZ Urszula Michalska.

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia, który w dniu 29 października br. obradował zdalnie, podsumował dotychczasowe prace. Bilansu prac zespołu i jego efektów dokonała wiceminister zdrowia Józefą Szczurek – Żelazko jako przewodnicząca tego gremium.

Ostatecznie, strona rządowa nie przedstawiła końcowego projektu nowelizacji ustawy, oprócz materiału roboczego do dyskusji.
Poza przedłużeniem obwiązywania ustawy na kolejne lata, nie podjęto dyskusji o najważniejszej kwestii – nowelizacji załącznika, który określa współczynniki pracy (wynagrodzeń) dla poszczególnych grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach. Bez ich wzrostu i dostosowaniu do obecnych realiów wynagrodzeń, przedłużenie obowiązywania ustawy to wyłącznie zabieg techniczny. Jako OPZZ podkreśliliśmy jednoznacznie, że zespół płacowy nie wykonał swojej pracy do jakiej zobowiązywały go zapisy Zarządzenia MZ tj. ,,opracowanie, a następnie przedstawienie do akceptacji ministra zdrowia zasad kształtowania wysokości najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych”. Dla OPZZ właśnie ten element ustawy jest najistotniejszy i o tym przypomnieliśmy podczas dyskusji. Pracodawcy dodatkowo podnosili brak czytelnych zasad dalszego przekazywania środków na wynagrodzenia po 1 stycznia 2021 r. dla grup zawodowych mających do 31 grudnia br. ,,znaczone” pieniądze na podstawie innych regulacji niż ustawa o najniższym wynagrodzeniu.

Ostateczne ustalenie odnośnie dalszych prac nad nowelizacją ustawy podejmie Minister Zdrowia.

W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu udział brali członkowie: Urszula Michalska i Tomasz Dybek oraz Renata Górna (jako ekspert OPZZ).

W sprawach różnych OPZZ skierowało wniosek do Ministra Zdrowia o pilne zwołanie Podzespołu ds. uzdrowisk.

(rg)