W dniach 1 – 2 października 2018 r. w Warszawie odbyło się II Ogólnopolskie Forum Służby BHP, połączone z uroczystościami obchodów 25 lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i 65 lecia służby bhp.

Do udziału w tych obu ważnych wydarzeniach zostało zaproszone OPZZ.

Konferencja została zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zrzeszające pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Skupiła najbardziej opiniotwórcze środowiska w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w Polsce: Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Centralny Instytut ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego, Wyższy Urząd Górnictwa, Instytut Przemysłu Organicznego oraz przedstawicieli strony społecznej (w tym OPZZ, ZZ Budowlani), dużych korporacji, przedstawicieli przemysłu. Patronat honorowy nad konferencją objęła Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaś partnerami wspierającymi byli ZUS, PIP i Urząd Dozoru Technicznego.

Założeniem debat, które odbywały się w pierwszym dniu forum była dyskusja z udziałem ekspertów z różnych dziedzin na temat współczesnej roli służby bhp w świecie 4.0 oraz wyzwań, jakim pracownicy muszą stawić czoła w codziennej pracy. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytanie: co oznacza czwarta rewolucja przemysłowa w kontekście bhp oraz czy w takich warunkach świat pracy rzeczywiście stał się bezpieczniejszy i czy bezpieczniejszy jest w tym świecie człowiek ?

Współczesny nam ,,Przemysł 4.0” to integracja systemów i tworzenie sieci. Ludzie i sterowane cyfrowo maszyny są integrowane z internetem i technologiami informacyjnymi – dzięki temu wzrastają możliwości w zakresie zastosowania coraz to nowszych zabezpieczeń i technologii w obszarze bezpieczeństwa pracy, przeciwdziałania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Stąd inne podejmowane podczas konferencji zagadnienia to: bezpieczeństwo w przemyśle 4.0 oraz wyzwania dla służby bhp w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej, technologie teleinformatyczne w świetle wymagań RODO w odniesieniu do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacyjne i techniczne systemy bezpieczeństwa przy współpracy „człowiek-robot” w dobie robotyzacji produkcji. Koncentrowano się także na takich ważnych kwestiach jak: zarządzanie bezpieczeństwem pracy, a wymagania nowej normy ISO 45001, znaczenie systemów zarządzania BHP i ich certyfikacji dla poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz szanse i zagrożenia związane z dostosowywaniem systemów zarządzania BHP do wymagań nowej normy ISO 45001. Nie zabrakło także paneli eksperckich koncentrujących się na zagadnieniach bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem czy przy pracach elektromagnetycznych.

Dla nas, przedstawicieli związków zawodowych jedną z ważniejszych była dyskusja i udział w panelu poprowadzonym w konwencji Debaty Oxsfordzkiej o przewrotnej tezie: ,,Związki zawodowe nie chcą współpracować ze służbą bhp w zakresie wypełniania obowiązków pracodawców na rzecz bezpieczeństwa pracy”. Reprezentując stronę przeciwników tej tezy jako przedstawiciele strony związkowej (Zbigniew Janowski, przewodniczący ZZ Budowlani i Renata Górna, radca OPZZ) argumentowaliśmy, że nie jest to do końca prawda, choć mankamenty współpracy obu podmiotów są nieuniknione. Debatę prowadził red. Michał Olszański, a jej wyniki pokazały, że wciąż mamy wiele do zrobienia w zakresie jakości współpracy i nowych wyzwań, zmiany mentalności jak i promowania dobrych praktyk.

Planowany za rok kongres BHP może być okazją do rewizji poglądów zaprezentowanych przez uczestników debat, w tym także naszego związkowego spojrzenia na zagadnienia bhp.

(rg)