W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, iż w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia rozpoczęły się intensywne prace nad uporządkowaniem wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

W dniu wczorajszym tj. 17 lutego odbyło się drugie posiedzenie Zespołu, poświęcone w szczególności dyskusji nad przedstawionymi przez partnerów społecznych propozycjami zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

OPZZ po raz kolejny zgłosiło konieczność przedstawienia przez stronę rządową sposobu uregulowania praw nabytych dla grup zawodowych, z którymi były podpisywane w ostatnich latach porozumienia (wygasają 30 czerwca br.), ponieważ będzie to miało wpływ na całość tabeli współczynników dla wszystkich objętych dotychczasową ustawą. Realizacja naszego postulatu tego znalazła odzwierciedlenie w ustaleniu końcowym z posiedzenia, zgodnie z którym na kolejnym spotkaniu w dniu 26 lutego 2021 r. strona rządowa zaprezentuje propozycje zmian wartości współczynników pracy określonych w załączniku do ustawy obejmujące m.in. skutki wzrostów wynagrodzeń dokonywanych obecnie za pomocą wyodrębnionych strumieni środków finansowych oraz wpływ tych zmian na wszystkie grupy zawodowe objęte ustawą. Dla OPZZ ważne są wszystkie grupy zawodowe pracujących w tym sektorze, także pracownicy nie objęci dotychczas wskaźnikami w ustawie o najniższych wynagrodzeniach tj. personel administracyjny, techniczny i obsługi. To postulat, który podkreślamy niezmiennie, a który jest także popierany przez pracodawców, choć strona rządowa nie przedstawiła jeszcze oficjalnego stanowiska w tej kwestii. Za dobre ustalenie z wczorajszego spotkanie zespołu uważamy także to, iż strona rządowa opracowując propozycje zmian weźmie pod uwagę przyśpieszenie daty pierwszego osiągnięcia docelowych najniższych wynagrodzeń określonej obecnie na datę 31 grudnia 2021 r. 

Na zakończenie strona związkowa złożyła wniosek o udział Ministra Zdrowia w kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 26 lutego br. 

OPZZ reprezentują w pracach zespołu jego członkowie: Urszula Michalska i Tomasz Dybek oraz eksperci: Katarzyna Sarnicka (przewodnicząca Ogólnopolskiego ZZ Psychologów), Piotr Dymon (przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Ratowników Medycznych) i Renata Górna (Biuro OPZZ).

(rg)