Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki uczestniczył zdalnie w posiedzeniu Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się w trybie hybrydowym z udziałem przedstawicieli każdej z organizacji strony pracowników i pracodawców oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w dniu 1 czerwca br. OPZZ reprezentowała stacjonarnie w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przewodnicząca Federacji ZZPOZ i PS Urszula Michalska.

Posiedzenie poświęcono planom najbliższych spotkań oraz podsumowaniu obecnej sytuacji w ochronie zdrowia. Premier przedstawił najważniejsze założenia Polskiego Ładu dotyczące ochrony zdrowia, podkreślając szczególnie, że dokonany w okresie ostatnich 5 lat bezprecedensowy wzrost wydatków publicznych przeznaczanych na zdrowie będzie kontynuowany. Przypomniał, iż w dokumencie Polski Ład zaplanowano podwyższanie odsetka PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w roku 2023 oraz 7 proc. w roku 2027. Premier wyraził nadzieję, że rozwiązania służące poprawie systemu ochrony zdrowia w Polsce zostaną wypracowane w formule dialogu trójstronnego, w konsensusie ze stroną społeczną. W dalszej dyskusji Minister Zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował wolę współpracy z partnerami społecznymi w przygotowaniu propozycji rozwiązań skierowanych na poprawę efektywności sektora zdrowotnego oraz sytuacji pracowników ochrony zdrowia. Przewodniczące reprezentujące NSZZ ,,S” i OPZZ w obecności premiera przedstawiły perspektywę swoich organizacji odnośnie najważniejszych wyzwań w obszarze ochrony zdrowia w najbliższym czasie. Przewodnicząca U. Michalska w imieniu OPZZ, podkreśliła, że obok regulacji płacowych dla pracowników tego sektora znaczącą jest rola dialogu społecznego jako fundamentu zmian finansowych i organizacyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Wskazała konieczność podjęcia prac w dialogu trójstronnym nad systemowych w obszarze pomocy społecznej i inspekcji sanitarnej, a także bieżące rozwiązywanie problemów zarówno pracowniczych, jak i organizacyjnych w ochronie zdrowia.

Ustalono, że najbliższe posiedzenia Zespołu odbędą się 17 oraz 28 czerwca br.

Posiedzenie 17 czerwca br. poświęcone będzie przeglądowi rozwiązań regulowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Problematyka ta stanowić będzie kontynuację prac nad systemowym regulowaniem wynagrodzeń w ochronie zdrowia z uwzględnieniem kontekstu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 7 proc. PKB zadeklarowanego w Polskim Ładzie. 28 czerwca br. omówimy skutki wprowadzenia ustawy 6 proc. PKB na zdrowie po trzech latach od wejścia w życie. Ustalono także, że Zespół będzie również prowadził równoległe prace w wybranych obszarach ujętych w dokumencie „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” oraz prace w obszarach związanych z reformą szpitalnictwa.

W posiedzeniu nie brali udziału członkowie Forum Związków Zawodowych, zawieszając czasowo swoją obecność w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

(rg)