Czy 15 proc. wzrost wydatków Państwowej Inspekcji Pracy zaplanowany w projekcie budżetu państwa na 2022 rok jest wystarczający, by zrealizować bieżące i nowe zadania ustawowe inspekcji ?
Między innymi ten dylemat rozstrzygała sejmowa Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 27 października br.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Budżet inspekcji pracy na 2022 rok

Przedmiotem obrad Rady był projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok, przedstawiony przez Główną Inspektor Pracy Katarzynę Łażewską – Hrycko. Plan wydatków inspekcji to kwota ponad 416 mln zł i jest ona wyższa od wydatków roku ubiegłego o około  54 mln zł, tj. o 15 proc. Warto podkreślić, że projekt budżetu inspekcji opracowano w oparciu o prognozy średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych znane na czerwiec br. w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 (102,8 proc.).
Przy obecnych, październikowych danych GUS o inflacji (106,8 proc.) budżet inspekcji będzie z pewnością wymagał korekt i przesunięć wydatków. W budżecie inspekcji pracy zaplanowano zatrudnienie 70 nowych pracowników niezbędnych do realizacji nowych zadań związanych m.in. z reformą systemu oceny zgodności produktów i nadzorem rynku UE, jak i tych wynikających z przepisów o delegowaniu pracowników i kierowców świadczących pracę w międzynarodowym transporcie drogowym. To dobra informacja, bo przy obecnych deficytach kadrowych inspekcji pracy, nie byłoby możliwe podjęcie dodatkowych zadań ustawowych. W dyskusji jako OPZZ zwróciliśmy między innymi uwagę na potrzebę urealnienia wydatków inspekcji w związku ze znacznie wyższym wzrostem cen towarów i usług niż pierwotnie założono przy opracowaniu projektu budżetu. W sprawach pracowniczych podtrzymaliśmy konieczność zwiększenia planowanych podwyżek dla inspektorów pracy do poziomu nie mniej niż 12 proc (obecnie przewiduje się 5 proc. ich wzrost ), jak i zwiększenie wydatków na szkolenia podnoszące kwalifikacje merytoryczne inspektorów pracy i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (obecne wydatki zaplanowano w szczególności na szkolenia dla służb finansowo-księgowych, płacowo-kadrowych czy informatyzacji).

Rekomendacje zmiany wykazu prac wzbronionych młodocianym

Przyjęte stanowisko Rady w sprawie przeglądu wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia w związku z realizacją przygotowania zawodowego było efektem dyskusji odbytej na poprzednim spotkaniu. Rada uznała za ważne opracowanie nowego rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia. Warunkiem dopuszczenia młodocianego do wykonywania takich prac musi być zapewnienie możliwie maksymalnego poziomu jego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaś punktem wyjścia do jego określenia powinna być ocena ryzyka uwzględniająca zagrożenia w środowisku pracy w aspekcie niepełnej dojrzałości psychicznej i fizycznej młodocianych. Ważne jest także określenie procedury szkolenia i przygotowania zawodowego młodocianych do prac w kontakcie z czynnikami uciążliwymi, szkodliwymi oraz niebezpiecznymi. Podkreśliliśmy ponadto znaczenie skutecznego szkolenia młodocianych odnośnie do ograniczania zagrożeń życia i zdrowia w środowisku pracy. Takie podejście do kształcenia zawodowego młodocianych powinno umożliwić praktyczną naukę zawodu, przy jednoczesnym - niezwykle ważnym - budowaniu nawyków bezpiecznego wykonywania pracy.

Na wniosek Głównego Inspektora Pracy Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała odwołanie ze stanowiska Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu Pana Arkadiusza Kapuścika, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli członkowie rekomendowani przez OPZZ: Zbigniew Janowski i Renata Górna.