W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych oraz Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, podczas którego przeprowadzono dyskusję na temat wskaźnika waloryzacji

emerytur i rent w 2022 r. Stanisław Szwed, sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, poinformował, że rząd proponuje wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. uwzględniający średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, zwiększony o ustawowe minimum - 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych jednogłośnie oceniły, że propozycja ta jest niewystarczająca i zgodnie opowiedziały się za zwiększeniem wskaźnika waloryzacji. Biorąc pod uwagę prognozowaną dynamikę realnego produktu krajowego brutto i potrzebę stałego zwiększania udziału emerytów i rencistów we wzroście gospodarczym, jak i potrzebę zagwarantowania im odczuwalnej poprawy sytuacji finansowej, strona pracowników Rady Dialogu Społecznego zaproponowała, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. uwzględniał średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Strona pracodawców zajęła stanowisko, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 r. powinien uwzględniać średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, zwiększony jedynie o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę. 

KD