Doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu 23 sierpnia br. podsumował ponad półroczne prace na analizą bieżących problemów i obszarów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w okresie pandemii. Efektem dotychczasowych prac Zespołu są Rekomendacje przyjęte przez stronę pracowników i pracodawców do wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia, które będą przekazane przewodniczącemu i członkom Rady Dialogu Społecznego.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS został powołany Uchwałą nr 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 r. Jednym z jego zadań jest m.in. ,,(…) wypracowanie zaleceń w zakresie koniecznych rozwiązań i stworzenia zabezpieczeń systemowych obowiązujących w okresie trwania i po zakończeniu pandemii COVID-19”. Stąd, w drodze wielomiesięcznego dialogu prowadzone w ramach Zespołu w okresie od 4 lutego do 23 sierpnia 2021 roku, członkowie zespołu opracowali zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Zakładają one m.in: lepszą dostępność i realizację świadczeń opieki zdrowotnej, wzmocnienie kondycji podmiotów leczniczych w czasie pandemii, zdecydowaną poprawę warunków pracy i płacy pracowników ochrony zdrowia, poprawę funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej i lecznictwa uzdrowiskowego, wzmocnienie sektora pomocy społecznej, sektora farmaceutycznego i polityki lekowej państwa, odbudowę zdrowia psychicznego Polaków oraz systematyczne zwiększanie finansów ochrony zdrowia.

W pracach nad dokumentem końcowym Rekomendacji jako OPZZ byliśmy koordynatorem całości przedsięwzięcia.
Całość Rekomendacji przedstawimy po przyjęciu ich przez Radę Dialogu Społecznego.

W drugiej części posiedzenia, po przeprowadzonej dyskusji nad ustawą wprowadzającą tzw. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, strona pracowników i pracodawców przyjęła wspólne stanowisko. Wskazaliśmy w nim na konieczność dokonania korekt w zakresie wprowadzenia Funduszu Kompensacyjnego wyłącznie dla szczepień przeciwko COVID-19, rozszerzenie katalogu niepożądanych zdarzeń medycznych poza Charakterystykę Produktu Leczniczego dla uzyskania rekompensaty w ramach Funduszu Kompensacyjnego oraz zmiany finansowania Funduszu.

Kolejne posiedzenie Zespołu doraźnego odbędzie się 2 września br. i poświęcone będzie omówieniu przygotowań do czwartej fali pandemii, realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny oraz problematyki praktycznego stosowania środków ochrony indywidualnej w czasie pandemii przez pracowników ochrony zdrowia. 

W pracach zespołu OPZZ reprezentują członkowie: Urszula Michalska i Renata Górna.