Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u niego (a w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie u niego przyjętym), wybiera instytucję finansową, która tworzy prywatne rachunki PPK dla pracowników. Rachunki są zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia. Państwo z kolei przekazuje ustalone kwoty (po spełnieniu odpowiednich warunków) – niezależne od dochodów pracownika.


Pracownik może w dowolnym momencie skorzystać ze zgromadzonych w PPK oszczędności, dokonując zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK lub dokonując wypłaty środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych. Składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy - pobrane 30% przekazane zostanie na rzecz uczestnika PPK do ZUS i zewidencjonowane na jego koncie ubezpieczonego jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana,
  • środki pochodzące z dopłat od państwa.

Wypłata środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych dotyczy wypłaty w przypadku:

  • poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
  • pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

Terminy wdrożenie PPK

Utworzenie w określonym czasie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest dla pracodawcy obowiązkowe. Termin utworzenia PPK został uzależniony od sektora gospodarki, w jakim działa dany podmiot zatrudniający oraz od wielkości tego podmiotu mierzonej liczbą osób zatrudnionych. Przepisy przewidywały stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających do PPK od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. – od największych po najmniejsze. 

Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej zmianie uległy terminy wdrożenia PPK dla pracodawców z II fazy wdrożenia PPK (dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników). Podmioty zatrudniające przystępujące do PPK w II fazie obowiązują takie same terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, jak pracodawców z III fazy (dla firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników), tzn.:

  • Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK został przesunięty z 24 kwietnia 2020 r. na 27 października 2020 r.
  • Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK został przesunięty z 11 maja 2020 r. na 10 listopada 2020 r.

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora finansów publicznych to kolejno:

  • umowa o zarządzanie PPK – do 26 marca 2021
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 kwietnia 2021.

Spotkanie informacyjne na temat PPK

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza członków OPZZ na szkolenie on-line na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które odbędzie się w czwartek 19 listopada 2020 r. o godz. 18.00-19.00. Szkolenie poprowadzi trener PFR Portalu PPK w ramach współpracy z OPZZ w zakresie działań informacyjnych na temat PPK. Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom rzetelnych informacji na temat systemu długoterminowego oszczędzania PPK, które ułatwią podjęcie decyzji, czy przystąpić do programu. Link do wydarzenia dla osób zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu został przekazany organizacjom członkowskim OPZZ drogą mailową.

.

KD 

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ