Posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (NDS i NDN) odbyło się pod koniec czerwca br. już po raz 95 – tym razem z osobistym udziałem jej członków, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. W nowym składzie komisji, ogłoszonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2019 r. OPZZ reprezentuje Zygmunt Mierzejewski, który zastąpił Renatę Górną będącą członkiem komisji z rekomendacji OPZZ kilku poprzednich kadencji.

Komisja Międzyresortowa to gremium, której członkowie powoływani są przez Prezesa Rady Ministrów, a w jej skład wchodzą przedstawiciele resortów: zdrowia, pracy, przemysłu i ochrony środowiska oraz instytucji naukowych, pracodawców i związków zawodowych. Do uprawnień Komisji należy m.in. 1) rozpatrywanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 2) opracowywanie i wydawanie w miarę potrzeby ekspertyz dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 3) przedstawianie Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej własnych wniosków dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w celu aktualizacji ich wykazu.

Posiedzenie, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Danuty Koradeckiej, poświęcone było uzgodnieniu propozycji wartości dopuszczalnych stężeń dla następujących substancji chemicznych: 4-chloro-2-toliloamina i jej chlorowodorek (frakcja wdychalna), furan i kwas nitrylotrioctowy i jego sole (frakcja wdychalna). Przyjęto następujące wartości dla tych substancji:

1) 4-chloro-2-toliloamina i jej chlorowodorek (frakcja wdychalna): NDS 0,02 mg/m3; NDSCh nie ustalono, DSB nie ustalono; Carc. 1B substancja, która jest rozpatrywana jako rakotwórcza dla człowieka. Skóra: wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową;

2) furan: NDS 0,05 mg/m3, NDSCh 0,1 mg/m3, DSB nie ustalono. Carc. 1B substancja, która jest rozpatrywana jako rakotwórcza dla człowieka i substancja o działaniu drażniącym. Skóra: wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową;

3) kwas nitrylotrioctowy i jego sole (frakcja wdychalna): NDS 3 mg/m3, NDSCh nie ustalono, DSB nie ustalono.

Podczas posiedzenia omówiono także działania związane z aktualizacją dyrektywy 2000/54/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy w kontekście pandemii COVID -19. Dyrektywa Komisji Europejskiej zmieniająca załącznik III (klasyfikacja czynników biologicznych stanowiących zagrożenie zawodowe) w odniesieniu do włączenia SARS- CoV-2 do wykazu czynników biologicznych w grupie zagrożenia 3, została przyjęta w dniu 3 czerwca 2020 r. Państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia zapisów dyrektyw do 24 listopada br. Członkowie komisji przyjęli także wniosek skierowany do ministra właściwego do spraw zdrowia o umieszczenie koronawirusa SARS-CoV-2 w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MZ w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Po dyskusji przyjęto stanowiska Międzyresortowej Komisji w sprawie częstotliwości wykonywania badań i pomiarów w odniesieniu do prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Na zakończenie przedstawiono propozycję Grupy Ekspertów ds. Mikroklimatu odnośnie zmian w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie mikroklimatu gorącego na podstawie normy PN-EN ISO 7243:2018-01: Ergonomia środowiska termicznego – Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli).

Zygmunt Mierzejewski na ręce kierownictwa złożył życzenia dla wszystkich pracowników CIOP – PIB z okazji przypadającego w tym roku 70 – lecia tej instytucji.

Z. Mierzejewski / R. Górna