Kondycja sektora pomocy społecznej w czasie pandemii oraz problematyka lecznictwa uzdrowiskowego to tematy dyskutowane podczas doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS, który odbył się 26 kwietnia br.

W obszarze pomocy społecznej skupiono się na ocenie realizacji świadczeń zdrowotnych i ich finansowaniu w domach pomocy społecznej oraz zabezpieczeniu zdrowia pensjonariuszy, a także sytuacji kadrowej. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej podkreślili udzieloną pomoc finansową skierowaną do 866 domów pomocy społecznej w roku ubiegłym (niemal 290 mln zł), przeznaczoną głównie na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, jak też wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę w tych placówkach.

Jako OPZZ podkreśliliśmy konieczność wznowienia dyskusji i prac nad uregulowaniem zasad wynagradzania pracowników domów pomocy społecznej, których płace od lat nie są podnoszone. Resort wskazał, iż w czerwcu br. zostaną podjęte prace analityczne identyfikujące potrzeby domów pomocy społecznej, w tym także zweryfikowane aktualne wysokości wynagrodzeń pracowników. Wnioski zostaną zaprezentowane stronie społecznej do dalszych prac. Przedstawiciele OPZZ przypomnieli także istniejący od lat problem świadczenia usług pielęgniarskich w domach pomocy społecznej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W dyskusji uzgodniono, że resorty: zdrowia i rodziny przedstawią rozwiązanie do dalszej dyskusji z partnerami społecznymi.

Tematyka dotycząca lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia skupiła się w szczególności wokół omówienia wznowienia działalności uzdrowiskowej od 10 marca br., stanu realizacji turnusów na leczenie uzdrowiskowe oraz warunków realizowania rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie Covid-19. OPZZ zawnioskowało o wprowadzenie korekt do rozliczeń systemu zaliczkowego skierowanego do sektora uzdrowisk. Zwróciliśmy ponadto uwagę na zbyt wysokie kryteria wprowadzone Zarządzeniem Prezesa NFZ odnośnie wdrożenia programu rehabilitacji pocovidowej w uzdrowiskach. Obecnie do programu przystąpiło zaledwie 36 podmiotów leczniczych w skali całego kraju, co stanowi potwierdzenie, że warunki zarówno lokalowe, sprzętowe jak i kadrowe wykluczają większość podmiotów uzdrowiskowych z udziału w realizacji tego świadczenia. Tematyka uzdrowiskowa będzie kontynuowana na majowym posiedzeniu Podzespołu ds. uzdrowisk. 

Uzgodniono, że kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu będzie poświęcone polityce lekowej państwa.

W posiedzeniu OPZZ reprezentowali: członkowie (Urszula Michalska i Renata Górna) oraz eksperci (Anna Dziedziulo - przewodnicząca Rady Branżowej Pomocy Społecznej Federacji ZZPOZiPS, Krzysztof Tomasik - członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Sobucka Barbara  - przewodnicząca Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich)

rg