W dniu 29 stycznia 2019 r. Związek Rzemiosła Polskiego zorganizował konferencję pn. II Forum Szkół Rzemiosła. Przedmiotem konferencji było omówienie wyzwań dla szkół zawodowych w kontekście zmian systemowych, finansowanie zadań oświatowych, form wsparcia dla szkół zawodowych czy praktyczne aspekty prowadzenia szkoły. Podczas sesji promującej dialog społeczny dr. hab. prof. SGH Jan Klimek, Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego wygłosił interesujący referat nt. przyszłości pracy w Polsce a potrzebami gospodarki i rynku pracy. Główne tezy wystąpienia prof. J. Klimka skupiały się wokół następujących problemów: Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w edukacji; Czynniki ułatwiające proces zastosowania ICT w szkołach; Bariery we wprowadzaniu najnowszych technologii do szkół; Edukacja nowych pokoleń, by odkrywać nowe talenty.

Udział w konferencji wzięli również przedstawiciele OPZZ, Magdalena Kossakowska oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Bogdan Grzybowski, który podkreślił znaczenie autonomicznego dialogu między ZRP a OPZZ, w zakresie wspierania podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników.

MK