Parlament potrzebował miesiąca, by ,,naprawić” błąd ustawy uchwalonej 28 października 2020 r. tj. kolejnej nowelizacji ustawy ,,covidowej” i ostatecznie opublikować ustawę. Dnia 28 listopada 2020 r. ogłoszone zostały 2 nowelizacje ustawy: o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U., poz. 2112) oraz o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U., poz. 2113). Warto dodać, że nowelizacje w tym samym dniu zostały uchwalone, podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw (28 listopada 2020 r.).

OPZZ kilkakrotnie domagał się publikacji ustawy z uwagi na jej ważny wymiar społeczny, jak i elementy płacowe. Jednak ostatecznie uchwalona regulacja, będąca od miesiąca przedmiotem dyskusji publicznej w części dotyczącej przyznania dodatków do wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19 – choć oczekiwana przez pracowników, jest jej ,,gorszą wersją”. Uchwalona ustawa ogranicza przyznanie dodatków do wynagrodzeń tylko dla tych pracowników, których do pracy skierował wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia. Do samorządów zawodów medycznych należeć ma przekazanie wykazu osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Nie jest to zgodne z opinią OPZZ, które proponowało objęcie wzrostem ustawowego wynagrodzenia wszystkich pracowników mających bezpośredni kontakt z pacjentami covidowymi, a nie różnicowanie ich ze względu na doraźność skierowania pracownika przez wojewodę do takiej pracy. Naszą poprawkę podzielił Senat powiększając grono beneficjentów do dodatkowego wynagrodzenia do wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19. Niestety, ostateczny bilans miesięcznych prac legislacyjnych to nowelizacja różnicująca pracowników ochrony zdrowia i pogłębiająca deficyty płacowe pracowników tej branży.

Inne części uchwalonej ustawy nie przebijały się tak znacząco w debacie publicznej, choć są nie mniej ważne, w wielu zakresach do dziś budzą kontrowersje środowiska medycznego. Ustawa, oprócz dodatków do wynagrodzeń wprowadza m.in. takie zapisy jak:

1) wyłączenie w czasie epidemii z odpowiedzialności karnej personelu medycznego walczącego z COVID-19;

2) przyznanie prawa do 100 proc. wynagrodzenia w przypadku kwarantanny lub izolacji funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej;

3) ułatwienia zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, po spełnieniu określonych wymogów ustawowych (np. posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista);

4) możliwości delegowania do pracy w czasie pandemii młodych lekarzy będących w trakcie stażu podyplomowego bądź tych, którzy go ukończyli, lecz nie uzyskali prawa wykonywania zawodu, a także studentów i doktorantów kierunków medycznych oraz osób, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły kształcenie w zawodzie medycznym;

5) wydłużenie okresu realizacji recept do 150 dni leki na niedostępne;

6) karanie karą grzywny lub mandatem do 1 tys. zł za nieprzestrzeganie obostrzeń (m.in. nienoszenia maseczek);

7) wzmocnienie kompetencji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w koordynowaniu kierowaniem pacjentów do podmiotów leczniczych;

8) poszerzenie katalogu osób mogących pobierać wymazy (testy) o osoby współpracujące z systemem ratownictwa medycznego;

9) określenie sytuacji zawieszania kierownika placówki leczniczej nie realizującego wydanych mu obowiązków lub poleceń;

10) przyznanie 100 proc. wysokości zasiłku chorobowego dla zatrudnionych w podmiocie leczniczym, będących w okresie podlegania obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, którzy nabyli tę niezdolność w związku z wykonywaniem obowiązków z powodu COVID-19;

11) wprowadzenie możliwości świadczenia pracy zdalnej przez pracowników i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego w okresie epidemii.

Przepisy nowelizujące weszły w życie wczoraj tj. 29 listopada 2020 r.

W czasie prac senackich OPZZ aktywnie włączyło się w prace legislacyjne nad ww. projektami zwanymi ,,Tarczą Ochrony Zdrowia” – dla przypomnienia opinia OPZZ do ww. nowelizacji.

Opinia OPZZ do ,,Tarczy Ochrony Zdrowia"' Opinia OPZZ Tarcza OZ

(rg)