W 2014 roku weszła w życie ustawa zmieniająca system emerytalny, która spowodowała, że połowę naszych składek odłożonych w OFE przeniesiono w postaci zapisów księgowych na subkonta w ZUS. Znowelizowana ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewidywała, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS. Takie subkonta w ZUS ma obecnie pond 18 milionów Polaków: tych co należą do OFE lub należeli, ale się w pewnym momencie wypisali. Jedna rzecz się nie zmieniła – niezależnie czy należymy do OFE, czy się z niego wypisaliśmy, i tak co miesiąc część składki ubezpieczeniowej trafia na subkonta w ZUS. Na subkontach w ZUS zgromadzono zatem niebagatelną kwotę – ponad 390 miliardów zł. Pieniądze zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz te zgromadzone na naszym indywidualnym subkoncie w ZUS-ie różnią się od tych zgromadzonych (zapisanych) w ZUS-ie tym, że podlegają dziedziczeniu i wypłacie. Jeżeli dojdzie do śmierci członka Otwartego Funduszu Emerytalnego jego zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu i wypłacie. Połowa środków za okres wspólnoty majątkowej należna jest współmałżonkowi (jeżeli był) na jego rachunek w OFE, a reszta pieniędzy jest wypłacana w gotówce osobom wskazanym jako uprawnione (w dalszej części zwanych uposażonymi) lub osobom dziedziczącym, jeżeli takie osoby nie zostały wskazane. Podobne zasady dotyczą dziedziczenia pieniędzy z indywidualnego subkonta w ZUS-ie z pewnym ale:

·w przypadku małżonka – po śmierci członka OFE o wypłatę można się starać w każdym momencie – roszczenie nie podlega przedawnieniu. Jeżeli chodzi o część dot. wspólnoty majątkowej pieniądze powinny trafić na rachunek OFE współmałżonka i powiększyć jego przyszłą emeryturę. Trochę inaczej jest, jeżeli współmałżonek nie posiadał do tej pory rachunku w OFE. W takim przypadku współmałżonkowi zostanie otworzony rachunek w OFE – będzie mógł się on ubiegać o wypłatę tych pieniędzy w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeżeli jest już w wieku emerytalnym to o taką wypłatę może starać się od razu.

·w przypadku uposażonych - jeżeli osoby uposażone nie zostały wskazane to o pieniądze po zmarłym mogą starać się spadkobiercy. Niezbędne jest wtedy przedstawienie decyzji sądu o podziale spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Pieniądze wtedy wchodzą w skład masy spadkowej. Jeżeli zostały wskazane osoby uposażone to mają one pierwszeństwo przed osobami dziedziczącymi. Oprócz aktu zgonu, dyspozycji wypłaty i kopii dokumentu tożsamości będzie potrzebny jeszcze jeden z dwóch wymienionych wyżej dokumentów. Oczywiście osoby uposażone oraz dziedziczące mogą się zrzec przysługującej im wypłaty na rzecz innego uposażonego/spadkobiercy. Zrzec się może także współmałżonek tzw. części dotyczącej wspólnoty majątkowej. W takim przypadku całość pieniędzy otrzymają osoby uposażone/spadkobiercy. Nie ma możliwości otrzymania przez współmałżonka zamiast przelewu na rachunek w OFE pieniędzy w gotówce. Wypłata następuje po 30 dniach od momentu dostarczenia kompletu dokumentów (lub 90 dni w niektórych przypadkach) a od wypłaty pobierany jest podatek dochodowy – 18%.

Przypominamy o tym fakcie, ponieważ często ludzie nie wiedzą o prostej ścieżce odzyskiwania pieniędzy i korzystają z usług firm, które wykorzystują naszą niewiedzę. A wystarczy zgłosić się do swojej placówki ZUS i zapytać, czy rzeczywiście zmarły miał subkonto. W ZUS-ie nas wylegitymują, wypełnimy na miejscu prosty wniosek i w ciągu trzech miesięcy powinniśmy odzyskać pieniądze.

B.G