Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie zawiera systemowego rozwiązania problemu zbyt niskich świadczeń – to jedno z zasadniczych zastrzeżeń OPZZ do tzw. ,,13” emerytury.

Prace nad ,,13” trwają w Parlamencie od 8 stycznia br. Ustawa uchwalona przez Sejm 10 stycznia br. jest obecnie przedmiotem prac Senatu.

Przypomnijmy, że OPZZ negatywnie oceniło mechanizm finansowania tego świadczenia, zwracając uwagę, że środki Funduszu Solidarnościowego i zaciągnięcie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 9 mld zł ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) – to nie najlepsze rozwiązanie. Brak systemowości w spojrzeniu na problem zbyt niskich świadczeń emerytalno – rentowych, to kolejna wada ustawy. Zarówno w Sejmie, jak i podczas prac w senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej proponowaliśmy rozważenie innych mechanizmów, które efektywnie mogłyby rozwiązać problem niskich świadczeń, jak choćby zwiększanie minimalnej emerytury do poziomu 70% płacy minimalnej czy waloryzowanie minimalnej emerytury wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym, powiększonym o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Stanowisko OPZZ zostało zauważone w Senacie – poprawki do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zgłosiła m.in. senator Magdalena Kochan. Jedna z poprawek wprowadza inne źródło finansowania "trzynastki" – byłby to budżet ZUS i KRUS, a nie z Fundusz Solidarnościowy. Plenarne posiedzenie Senatu obradujące w dniu 5 lutego br. podtrzymało zarówno tę poprawkę, jak i wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez zmian.

W najbliższy wtorek, 11 lutego br. sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się rozpatrzeniem Uchwały Senatu w sprawie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przyjmując lub odrzucając poprawki. Niezależnie od finału głosowania, ,,trzynastka” wejdzie w życie i corocznie będą emeryci i renciści otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Parlamentarzyści w głosowaniu podzielą się jedynie co źródła finansowania ,,trzynastek”

Świadczenie ma być wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku wypłaty dodatkowego świadczenia - w 2020 r. to 1200 zł brutto. Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

link: OPZZ w GP, 5 lutego 2020r.
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57190,5-lutego-2020/70141,Gazeta-Prawna/713453,OPZZ:-Powiazac-minimalna-emeryture-z-najnizsza-pensja.html

rg