Fundusz Pracy po raz kolejny jest obciążany finansowaniem zadań, które nie wynikają wprost z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W dniu wczorajszym (17 lipca bm.) sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk sejmowy nr 3603), nazywany potocznie ,,500 plus dla osób niepełnosprawnych” Zakłada się, że świadczenie 500 plus czyli tzw. świadczenie uzupełniające ma być, przynajmniej w początkowym okresie obowiązywania ustawy, finansowane z Funduszu Pracy.

W ocenie OPZZ mechanizm finansowania, skądinąd słusznego społecznie celu, jest nie tylko niezgodny z celem przeznaczenia Funduszu, ale dodatkowo jest przykładem niestabilnego finansowania wsparcia osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest pomoc najbardziej potrzebującym osobom ze względu na ponoszone zwiększone koszty funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym, w tym koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną. Proponowane rozwiązanie jest skierowane do osób, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz których wysokość świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 1100 zł). Choć ocena kierunku przyjętych w projekcie ustawy rozwiązań w naszej ocenie nie jest bezkrytyczna, OPZZ wspiera każdą formę działania wyrównującą szanse osób z niepełnosprawnościami. Jednak nie możemy się zgodzić na możliwość udzielania pożyczki z Funduszu Pracy do Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych celem umożliwienia wypłaty świadczenia uzupełniającego. Na krytykę zasługuje nie tylko zburzenie koncepcji realizacji zadań Funduszu, ale także bliżej nieokreślone zasady udzielenia nieoprocentowanej pożyczki na cele wypłaty świadczenia uzupełniającego, bez określenia ani maksymalnej kwoty pożyczki ani też sposobu czy okresu jej spłaty. Ustawa wskazuje także, że nieoprocentowana pożyczka wyniesie 4 mld zł i będzie możliwa do uruchomienia jeszcze w tym roku.

Podczas prac sejmowej komisji przedstawialiśmy tę argumentację. Opinię naszą poparli posłowie opozycji, jednak wnioski zgłoszone w poprawkach nie uzyskały większości. Mają być ponownie zgłoszone w II czytaniu projektu ustawy.

W posiedzeniu uczestniczyła i OPZZ reprezentowała Renata Górna z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

oprac. RG