W dniu 13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Łącznie na rachunkach w OFE jest zgromadzonych ok. 162 mld zł. Ustawodawca umożliwił każdemu z ubezpieczonych podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków zgromadzonych na rachunku w OFE.

W myśl uchwalonej ustawy w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r. członek OFE może złożyć w OFE, którego jest członkiem, deklarację o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Środki zgromadzone wówczas przez ubezpieczonego w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS-ie, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, określający wzór deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w OFE do ZUS-u, został poddany konsultacjom społecznym.

Uchwalona ustawa przewiduje, że jeżeli w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r. członek OFE nie złoży deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku do ZUS-u, to w dniu 27 listopada 2020 r. nastąpi przeniesienie środków z OFE do IKE.

Decydując o losach środków zgromadzonych na rachunku w OFE należy mieć na uwadze następujące kwestie:

  • Środki przenoszone z OFE na IKE zostaną obciążone tzw. „opłatą przekształceniową”, czyli zryczałtowaną opłatą w wysokości 15% wartości środków na rachunku OFE. Przy złożeniu deklaracji o przeniesieniu środków do ZUS-u nie będzie pobierana „opłata przekształceniowa”, natomiast przyszłe wypłaty emerytur będą opodatkowane podatkiem dochodowym (PIT).
  • Środki pochodzące z OFE i przekazane na IKE nie będą mogły zostać wypłacone przed osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego (natomiast będą mogły być w tym czasie dziedziczone w razie śmierci ubezpieczonego).
  • Jeśli ktoś wybierze transfer środków z OFE na konto w ZUS-ie, to środki te będą w każdym roku waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji nie może być ujemny. Natomiast skutki zarządzania środkami przekazanymi do IKE są całkowicie nieprzewidywalne.

Przewidywane przez rząd przeniesienia środków z OFE na IKE w sytuacji, gdy ubezpieczony nie złoży deklaracji o przeniesieniu środków do ZUS-u, oznacza ich sprywatyzowanie. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stoi natomiast na stanowisku, że publiczny system emerytalny, oparty na zasadzie solidarności społecznej, jest najbardziej sprawiedliwym, transparentnym i najmniej kosztownym sposobem zabezpieczenia środków do życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Należy pamiętać, że wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez państwo, publiczny system emerytalny jest zatem systemem najbardziej bezpiecznym i wiarygodnym.

KD