Działania Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sektorze górnictwa z uwzględnieniem COVID 19 – to temat będący przedmiotem video - posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy w dniu 16 czerwca 2020 r.

Informację o działaniach organów nadzoru górniczego ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19 wśród osób pracujących w górniczych zakładach pracy, w szczególności węgla kamiennego przedstawił wiceprezes WUG Krzysztof Król. Podkreślił szczególną rolę powołanego w dniu 17 marca br. Nadzwyczajnego Zespołu do spraw zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19, do którego zadań należało m.in. opracowanie propozycji zaleceń dotyczących procedur postępowania w podziemnych zakładach górniczych. Wśród 13 zaleceń Zespół m.in. uznał, że kierownicy ruchu zakładów górniczych przygotują i wdrożą nowe zasady prowadzenia transportu ludzi zarówno wyciągami szybowymi, jak również w wyrobiskach podziemnych wraz z procedurami prowadzenia dezynfekcji klatek wyciągów szybowych, wagonów kolejek podziemnych i innych środków transportu. Zalecono także, by dyrektorzy kopalń wprowadzili organizację korzystania z łaźni i innych miejsc na powierzchni zakładu górniczego, w których występują skupiska osób oraz podejmą odpowiednie środki ostrożności. Prezes zapewnił także o stałym monitorowaniu zagrożeń naturalnych i technicznych w czasie funkcjonowania zakładów górniczych w warunkach pandemii, podkreślając, że od kwietnia br. przeprowadzono w zakładach górniczych 163 kontrole, których celem było m.in. sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących procedur postępowania i bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa.

Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala poinformował o działaniach bieżących, koncentrując się na badaniach przesiewowych, wdrożonym procesie prewencji i komunikowania zagrożeń oraz dostępności do laboratoriów (slajdy poniżej). Obszerną informację obrazującą stan epidemiologiczny na Śląsku przedstawił także Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

W dyskusji przedstawiciele OPZZ w Radzie Ochrony Pracy przedstawili związkowy, branżowy punkt widzenia, zwracając m.in. uwagę na problematykę: 1) zgonów naturalnych w górnictwie i ich przyczyn, w tym niedoskonałości wykonywanych badań profilaktycznych, braku procedur i metodyki badań prewencyjnych w celu ograniczenia w górnictwie tego zjawiska; 2) wzmożenia działań na rzecz prewencji wypadkowej (w wypadkach śmiertelnych w 2019 r. aż 74 proc. zaistniało z powodu błędów ludzkich, w tym 58 proc. było następstwem niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych); 3) aktywizacji i intensyfikacji pracy Komisji do Spraw Bezpieczeństwa w Górnictwie (zaprezentowany przez WUG materiał nie przedstawił działalności ww. gremium); 4) konieczności uwzględniania w statystykach wypadkowości informacji o zdarzeniach pożarowych w zakładach górniczych. Pytaliśmy także bieżące działania związane z COVID, zwłaszcza o kluczowe decyzje podjęte przez zarządzających na początku zaistnienia epidemii oraz o bieżącą ich weryfikację, zwłaszcza w czasie kiedy zachorowań w kopalniach było coraz więcej. Interesowała nas zwłaszcza praktyczna realizacja jednej z kluczowych w naszej ocenie wytycznych, odnoszącej się do sposobów / metod rozprzestrzeniania się wirusa w atmosferze kopalnianej, zwłaszcza w przypadku wentylacji kopalnianej, gdzie masy powietrza są poddawane ciągłemu ruchowi i zarażenie jest niezwykle proste. Pytaliśmy o to, bowiem początkowe postępowanie organów nadzoru górnictwa wskazywało, że nie trzeba dezynfekować rejonów, w których pracowała osoba podejrzana o zarażenie lub już zarażona koronawirusem. W dyskusji pojawiło się w tym temacie wiele stwierdzeń wskazujących na konieczność aktualności monitorowania dróg rozprzestrzeniania się wirusa w atmosferze kopalnianej, o których po 3 miesiącach pandemii – wiemy o wiele więcej niż na początku.

Rada przyjęła także stanowisko w sprawie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie zagrożenia COVID – 19 (poniżej), uwzględniające rekomendacje strony społecznej, w tym OPZZ dyskutowane na majowym posiedzeniu ROP.

W posiedzeniu OPZZ reprezentowali Zbigniew Janowski i Renata Górna, członkowie Rady Ochrony Pracy.

 Stanowisko ROP w sprawie ochrony pracujących w czasie pandemii 

Slajdy Polskiej Grupy Górniczej - działania  

(rg)