Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo w kwestii zasadności zmiany przepisu art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924), określającego ogólne warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej. Wymienione w tym przepisie przesłanki muszą być spełnione łącznie, a brak którejkolwiek z nich skutkuje odmową przyznania emerytury pomostowej. Jednym z wymienionych warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej jest rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem.

Z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pracownik może uzyskać prawo do emerytury pomostowej tylko wówczas, gdy nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy. W wytycznych przesłanych do wszystkich Oddziałów ZUS zobowiązano jednak organy rentowe, aby w sprawach o przyznanie emerytury pomostowej (jak również nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, bądź emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze) analizować całość dokumentacji zgromadzonej w aktach rentowych w celu sprawdzenia, czy poza warunkiem rozwiązania stosunku (stosunków) pracy, spełnione zostały pozostały warunki (w tym również stażowe), wymagane do przyznania jednego z ww. świadczeń. Ponadto, w przypadku, gdy jedyną przyczyną odmowy jednego z wymienionych świadczeń jest nierozwiązanie stosunku (stosunków) pracy w decyzji odmawiającej przyznania świadczenia należy wyraźnie stwierdzić ten fakt. Z powyższego, wynika że przed rozwiązaniem stosunku pracy możemy udać się do ZUS, aby sprawdzić czy spełniamy warunki do uzyskania emerytury pomostowej.

Zdaniem Ministerstwa opisana wyżej procedura gwarantuje, że po rozwiązaniu stosunku pracy przez ubezpieczonego, przy spełnieniu pozostałych warunków, świadczenie emerytalne zostanie przyznane, a tym samym nie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych.

                                                                                                                                            MK