8 maja 2018r. odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, z udziałem stron RDS. Tematyka spotkania koncentrowała się w szczególności wokół: kontynuacji wdrażania informatyzacji w ochronie zdrowia oraz standaryzacji świadczeń medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości w ochronie zdrowia na przykładzie radioterapii. Jednym z aktualnych tematów było wstępne omówienie i przedstawienie kodeksu branżowego ,,RODO w sektorze medycznym", opracowanego we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Problematykę informatyzacji w ochronie zdrowia i wdrażania jej poszczególnych modułów systemowych, w ocenie dla strony społecznej należy rozpatrywać w kontekście strategicznym. Stąd oczekiwaniem skierowanym do strony rządowej jest wskazanie, jaka jest całościowa wizja informatyzacji ochrony zdrowia i harmonogram wdrażania poszczególnych modułów. Strona społeczna odniosła się szczegółowo do planów wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej; zadawaliśmy szereg pytań związanych np. z e – skierowaniem i jego rolą w monitorowaniu kolejek i mierzeniu jakości poprzez ocenę czasu oczekiwania na poszczególne procedury medyczne. Z niepokojem należy odnieść się do obecnego poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych – obecnie zakres wyposażenia szpitali w systemy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wynosi zaledwie 40%, przy wykorzystaniu przez nie wykorzystanie rozwiązań telemedycznych w 24%. Ważnym zagadnieniem jest także rozstrzygnięcie w oparciu o jakie środki finansowe zostanie zrealizowany projekt wprowadzenia nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych. Powyższe zagadnienia będą kontynuowane, zwłaszcza, że w czasie obrad nie był obecny wiceminister zdrowia odpowiedzialny za ten obszar, Janusz Cieszyński.

Niezwykle istotnym zagadnieniem są także standaryzacja świadczeń medycznych. Obecnie na posiedzeniu Podzespołu przedstawiciele Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformowali o stanie prac m.in. nad standardem postępowania medycznego wz. opieki nad kobietą w ciąży, w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii czy leczenia i diagnostyki onkologicznej. W zakresie radioterapii dyskutowano o terapii protonowej nowotworów i możliwościach jej włączenia w zakres gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, omówiono obecną sytuację w tym obszarze i uzgodniono, że prace będą kontynuowane.

Podczas posiedzenia przedstawiono także przykład kodeksu branżowego ,,RODO w sektorze medycznym” opracowanego we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – jako wzorcowego sposobu postępowania. CSIOZ wypracowała metodę analizy oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane oraz metodykę oceny wpływu przetwarzania na prawa i wolności tych osób. Strony uznały, że temat jest na tyle istotny, że wymaga dalszej pogłębionej dyskusji po analizie dokumentów.

OPZZ reprezentowała R. Górna, członek Podzespołu.

(rg)