W dniu 21 stycznia 2020 r. w ramach konferencji pt. Praca 4.0-Rynek pracy w procesie zmiany, odbyła się w Warszawie debata pt. Przyszłość rynku pracy – jak doprowadzić do sytuacji win-win w relacji pracodawca – pracownik. Udział w panelu wzięli:

  • Alina Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Anna Wicha, Prezes Zarządu Polskiego Forum HR,
  • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan,
  • prof. Mirosław Grewiński, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie.

Uczestnicy spotkania poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, jak zmierzyć się z problemem luki kompetencyjnej, czyli nierównowagi pomiędzy umiejętnościami pracowników, a potrzebami pracodawców. Jednym z proponowanych rozwiązań było utworzenie funduszu wspierającego pracowników w procesie ciągłego uczenia się w miejscu pracy. Należy przypomnieć, że strona społeczna Rady Dialogu Społecznego, w tym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w dniu 18 września 2019 r. podjęła uchwałę popierającą projekt utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji (FPKiK).   W projekcie przewidziano, że o określeniu zasad przeznaczania środków FPKiK na poszczególne formy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji będzie decydował pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych lub przedstawicielstwem załogi. Założono również udział strony pracowniczej w określaniu maksymalnego poziomu finansowania form podnoszenia kompetencji i kwalifikacji na jednego pracownika oraz opracowanie planu wydatków.  

Podczas debaty poruszono również kwestię niewykorzystanych zasobów polskiego rynku pracy, które warto zaktywizować w obliczu sygnalizowanego przez pracodawców deficytu pracowników. Przywołano wyniki badań najnowszego raportu Instytutu Badań Strukturalnych pt. "Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce?" mówiącego o tym, że kobiety w Polsce pracują rzadziej niż kobiety w UE, szczególnie te słabiej wykształcone, mieszkające w mniejszych miejscowościach i na wsi, matki dwójki małych dzieci. Działania, poprzez które polityka publiczna może zwiększyć aktywność zawodową kobiet to przede wszystkim zwiększenie dostępności placówek świadczących usługi opiekuńcze i edukacyjne dla dzieci. Z raportem można się zapoznać pod adresem:

https://ibs.org.pl/publications/jak-zwiekszyc-akty... 


Katarzyna Duda