Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ ,,Solidarność” i Forum Związków Zawodowych zwróciły się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmieniającej przepisy dotyczące składu w radach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia członków zgłaszanych przez związki zawodowe.

Rady w oddziałach wojewódzkich Funduszu to bardzo ważne gremia o charakterze opiniodawczo - nadzorczym działające w każdym województwie. Zadania rad koncentrują się na kreowaniu polityki zdrowotnej danego regionu, a więc np. na opiniowaniu projektów planów finansowych oddziału wojewódzkiego Funduszu czy uchwalaniu planu pracy na dany rok. Rady mają znaczący wpływ na monitorowanie prawidłowości postępowań przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej i ich realizację, a także kontrolują bieżącą działalność oddziału we wszystkich dziedzinach jego działalności. Ze względu na tak ważny obszar zdrowia publicznego, ważną jest gwarancja obecności w składzie rad przedstawicieli zgłaszanych przez reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców. Tak też się dzieje od 2004 roku, czyli czasu wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedstawiciele organizacji związkowych i pracodawców powoływani przez wojewodę zasiadają w składach rad oddziałów wojewódzkich Funduszu w każdym województwie.

Niestety, jedna z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zaburzyła równowagę stron pracowników i pracodawców w składzie rad OW Funduszu, na niekorzyść przedstawiciela związkowego, powołanie którego zależy obecnie od decyzji właściwej miejscowo wojewódzkiej rady dialogu społecznego. Chcemy wyrównać te gwarancje w taki sposób, aby wojewoda powoływał przedstawiciela związkowego spośród kandydatów wskazanych przez reprezentatywne organizacje związkowe, a nie przez wojewódzką radę dialogu społecznego. Obecne zapisy ustawowe gwarantują stronie pracodawców taką możliwość: przedstawiciela pracodawców wojewoda powołuje spośród kandydatów wskazanych przez reprezentatywne organizacje pracodawców.

Pismo podpisali przewodniczący central związkowych: Andrzej Radzikowski, Dorota Gardias i Piotr Duda. 
Czekamy na odpowiedź Ministra Zdrowia.

(rg)