Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt P 20/16 stwierdził niezgodność  z Konstytucją RP art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ustawa emerytalna), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie dotyczącym kobiet urodzonych w 1953 r., a które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do wcześniejszej emerytury.

Zakwestionowany przepis stanowi, że jeżeli ubezpieczony pobrał wcześniejszą emeryturę, to podstawę obliczenia emerytury pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych już świadczeń. Kobiety urodzone w 1953 r. były ostatnim rocznikiem mającym prawo do wcześniejszej emerytury. Decydując się na skorzystanie z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, osoby te nie wiedziały o konsekwencjach dla wysokości ich przyszłego świadczenia, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w oparciu o zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa osoby takie mogły oczekiwać, że ustawodawca nie zmieni przepisów w sposób dla nich niekorzystny.

Odnosząc się do skutków wyroku, Trybunał wskazał, że osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej przed 1 stycznia 2013 r. przysługuje prawo tzw. sanacji konstytucyjności, wynikającej z art. 190 ust. 4 Konstytucji, w trybie odpowiednim dla postępowań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to możliwość zarówno wznowienia postępowania w stosunku do osób, których sprawy zostały zakończone wyrokami, jak również w przypadku osób, które nie odwołały się od decyzji ZUS.

MK