Dalsze informacje dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie kobiet urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę.

Termin na złożenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skargi o wznowienie postępowania w sprawie ustalenia wysokości emerytury powszechnej upłynął w dniu 23 kwietnia 2019 r. Kobiety, które nie złożyły skargi w tym terminie z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. pobyt w szpitalu, mogą w terminie 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej terminowe zgłoszenie skargi zgłosić prośbę o przywrócenie terminu na złożenie skargi o wznowienie postępowania, dołączając równocześnie skargę o wznowienie postępowania.

Należy pamiętać, że jeżeli skargę o wznowienie postępowania zgłosi kobieta, której nie dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (np. kobieta urodzona w 1953 roku uprawniona do emerytury wcześniejszej przyznanej na podstawie innego przepisu niż art. 46 w związku z art. 29 ustawy emerytalnej), zostanie wydana decyzja odmawiająca uchylenia decyzji, której dotyczy skarga.

Jeżeli skarga o wznowienie postępowania została złożona w terminie, tj. do 23 kwietnia 2019 r., bądź termin ten zostanie przywrócony, przez kobietę urodzoną w 1953 r., której dotyczy przedmiotowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego (tj. taką która jest uprawniona do wcześniejszej emerytury przyznanej na podstawie art. 46 w związku z art. 29 ustawy emerytalnej i pobierała to świadczenie oraz jest uprawniona do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, przy czym podstawa obliczenia tej emerytury została pomniejszona o pobrane wcześniejsze emerytury, a od doręczenia tej decyzji nie minęło 5 lat), zostanie wydane postanowienie o wznowieniu postępowania oraz decyzja, w której ZUS obliczy wysokość emerytury powszechnej bez pomniejszenia podstawy jej obliczenia o pobrane wcześniejsze emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwała od miesiąca, w którym została złożona skarga o wznowienie postępowania. Jeżeli dotychczas wypłacana była emerytura wcześniejsza (jako korzystniejsza od emerytury powszechnej obliczonej od pomniejszonej podstawy obliczenia), ZUS porówna wysokość tej emerytury z nowo obliczoną emeryturą powszechną (ustaloną bez pomniejszenia podstawy obliczenia) i będzie wypłacać tę emeryturę, która jest korzystniejsza. Jeśli korzystniejsza będzie emerytura w wysokości obliczonej na nowo, emeryturę tę ZUS wypłaci począwszy od miesiąca, w którym została zgłoszona skarga o wznowienie postępowania.

MK