Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w czasie pandemii oraz związkowe obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, przypadającego corocznie 28 kwietnia były przedmiotem posiedzenia Komisji Ochrony Pracy w dniu 22 marca br.

W obradach komisji brali udział członkowie kierownictwa OPZZ: przewodniczący Andrzej Radzikowski i wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, którzy poinformowali o naszych bieżących związkowych działaniach, jak i aktywności OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia omówiliśmy i wymieniliśmy poglądy na temat praktycznego przebiegu czynności kontrolnych w siedzibie podmiotu kontrolowanego, sposób i zakres przeprowadzenia kontroli w czasie pandemii, z uwzględnieniem kontroli tzw. ,,covidowych” w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii. Dodatkowo, informację o zasadach prowadzenia poszczególnych czynności kontrolnych, w tym kontroli zdalnych w obecnym czasie pandemii, przekazał przewodniczący komisji i inspektor pracy w OIP w Warszawie kol. Grzegorz Pawlak. Większość członków komisji bardzo krytycznie oceniła przewlekłość postępowań inspekcji pracy, zwłaszcza opieszałość w rozpatrywaniu skarg kierowanych w trybie pilnej interwencji. Dyskutowaliśmy także o udziale i ustawowych uprawnieniach organizacji związkowych i społecznych inspektorów pracy w czynnościach kontrolnych w zakładach pracy oraz o potrzebie stałych systematycznych szkoleń w tym obszarze. Wciąż znaczący jest odsetek przypadków nieinformowania związkowców i sip przez inspektorów pracy w toku wykonywania czynności o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli, jak też o wynikach kontroli i podjętych decyzjach. Wśród zgłaszanych przez członków komisji problemów wiele dotyczyło działalności społecznych inspektorów pracy w czasie pandemii, w tym szczególnie trudności w przeprowadzaniu wyborów sip. Na zakończenie omówiliśmy stan warunków pracy i wypadkowości w Polsce w 2020 roku, uwzględniając kwietniowe obchody Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy organizowane przez OPZZ, jak i aktywność organizacji związkowych OPZZ w dniu 28 kwietnia. 

(rg)