W dniu 15 stycznia 2020 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 142), zgłoszonego przez posłów Lewicy. Projekt uzasadniała posłanka Magdalena Biejat. Projekt przewidywał:

  • podniesienie minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz świadczenia przedemerytalnego do poziomu 1600 zł., a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do poziomu 1200 zł.,
  • wprowadzenie pojęcia maksymalnej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę,
  • zniesienie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia.


W posiedzeniu Komisji Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowała Katarzyna Duda z Wydziału Polityki Społecznej, która stwierdziła:

„W naszej ocenie zaproponowana przez rząd wysokość minimalnej emerytury na poziomie 1200 zł. brutto, czyli 1026 zł. netto., jest kwotą zbyt niską, nie gwarantuje bowiem godziwego poziomu życia.

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przyjął, że poziom wydatków, które są dolną granicą godziwego poziomu życia, wyznacza minimum socjalne.

1197 zł. netto, czyli 1410 zł. brutto – tyle wedle szacunków Instytutu wyniosło minimum socjalne dla jednoosobowych gospodarstw emeryckich w drugim kwartale 2019 r. Nie ma jeszcze danych na temat wysokości minimum socjalnego dla warunków panujących w ostatnim kwartale 2019 r., ale można podejrzewać, że wyniesienie ono w granicach 1500 zł. brutto dla samotnego emeryta.

Proponujemy, by minimum socjalne stało się podstawą do kształtowania minimalnej emerytury. Minimalna emerytura nie powinna być niższa niż minimum socjalne.

Propozycja Lewicy ustanowienia minimalnej emerytury na poziomie 1600 zł. przewyższa minimum socjalne, wobec czego oceniamy ją pozytywnie”.

Duże kontrowersje wśród członków Komisji wzbudzał postulat wprowadzenia maksymalnej emerytury oraz zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w związku z czym za odrzuceniem całego projektu zagłosowało 28 posłów, przeciw 4, 1 osoba wstrzymała się od głosu.