W dniu 11 lutego 2020 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas posiedzenia nastąpiło rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów oraz Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2018 r. 

Sprawozdawcą uchwały Senatu była senator Magdalena Kochan (KO). Wśród zgłoszonych poprawek znalazły się m.in. propozycje zmiany terminologii zastosowanej w ustawie. W ocenie senatorów określenie „dodatkowe roczne świadczenie pieniężne” jest wystarczające dla jasności uregulowań ustawy i nie wymaga dookreślania „dla emerytów i rencistów”. Zaproponowano także skreślenie przepisów ustawy mówiących o tym, że świadczenie zostanie wypłacone z Funduszu Solidarnościowego, przekonując, że "trzynastki" powinny być finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła wszystkie poprawki.

Propozycje Senatu w zakresie źródeł finansowania „13 emerytury” były zbieżne z uwagi zgłoszonymi w konsultacjach społecznych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. OPZZ krytycznie oceniło m.in. to, że świadczenie zostanie wypłacone ze środków Funduszu Solidarnościowego głównie poprzez zaciągnięcie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 9 mld zł. ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej. Fundusz ten został bowiem powołany w 1999 r. na ,,czarną godzinę”, w celu zwiększenia bezpieczeństwa wypłacalności świadczeń emerytalnych przyszłym pokoleniom. OPZZ odniósł się również negatywnie do planu wprowadzenia możliwości zaciągnięcia przez Fundusz Solidarnościowy nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy.

Z całą opinią OPZZ na temat projektu można zapoznać się pod adresem:

https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/opinia-opzz-na-temat-tzw-13-emerytury-oraz-propozycji-waloryzacji-emerytur-i-rent-na-2020-r

KD