19 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Senioralnej OPZZ, które prowadził przewodniczący Komisji Jerzy Wiśniewski. Spotkanie otworzył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski – omawiając najważniejsze wyzwania jakie stoją przed OPZZ w najbliższym czasie. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin omówił przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów, zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polskim Ładzie” oraz stanowisko OPZZ względem omawianych przepisów. Wiceprzewodniczący podsumował opracowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pt. „Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2020 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1 200,00 zł)” oraz przebieg dyskusji podczas posiedzeń Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS na temat zmian prawnych dotyczących tzw. emerytur groszowych. Na koniec omówił prognozowaną waloryzację emerytur i rent w 2022 r.

Komisja Senioralna wystąpiła z wnioskiem do OPZZ o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzających kwotę wolną od podatku dochodowego od osób fizycznych do poziomu 30 tys. zł. Oceniono bowiem, że przepisy te nie gwarantują stworzenia systemu podatkowego realizującego konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej i równości względem emerytów otrzymujących niskie i wysokie świadczenia. Rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom świadczeniobiorców z wysokimi świadczeniami emerytalnymi byłoby objęcie emerytur powyżej 5 tys. zł tzw. ulgą dla klasy średniej, takiego rozwiązania jednak w ustawie nie zastosowano. Inicjatorem pomysłu skierowania powyższych przepisów do TK był Bogdan Grzybowski, ekspert OPZZ oraz członek Rady Nadzorczej ZUS z ramienia OPZZ. Komisja oceniła ponadto kwestionowane przepisy jako zniechęcające do wieloletniej pracy, bowiem wypracowana przez długoletnią pracę wyższa emerytura podlega zwiększonemu opodatkowaniu. Komisja wystąpiła również z wnioskiem o podjęcie przez OPZZ działań na rzecz zmiany zasad waloryzacji rent i emerytur. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych gospodarstwach emeryckich w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Komisja oceniła obowiązujące zasady waloryzacji świadczeń emerytalnych jako nieefektywne i związku z tym wymagające reformy.


KD, Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ