Projekt ,,Wypracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt systemowy, którego liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, a partnerami: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Intencją projektu jest wypracowanie założeń do modelu całościowego systemu wsparcia aktywizującego osób, których ograniczenia funkcjonalne w następstwie choroby lub urazu uniemożliwiają aktywność zawodową. Rehabilitacja kompleksowa to rehabilitacja: zawodowa, psychologiczno – społeczna i medyczna.

W dniu 18 września 2018r. odbyło się seminarium krajowe w Warszawie prezentujące założenia pilotażowego modelu oraz podsumowujące cykl spotkań odbywających się w ramach regionalnych konsultacji społecznych.

Liderzy i partnerzy projektu omówili główne jego założenia oparte na:

1) kwalifikowaniu uczestników do kompleksowej rehabilitacji: będą to osoby z niepełnosprawnościami, które wskutek choroby lub urazu utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu, jak również osoby, które dotychczas nie podejmowały aktywności zawodowej (kryteria rekrutacji uczestników i oczekiwane rezultaty stanowią szczegółowe komponenty projektu).

2) Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej: wskazaniu, jakie instytucje mogą być zaangażowane w system rehabilitacji kompleksowej. Do systemu tego należą m.in.: uczestnik procesu rehabilitacji kompleksowej, Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), izby rzemieślnicze, instytucje szkoleniowe, instytucje publiczne: PFRON, ZUS, KRUS, MON i MSWiA, organizacje pozarządowe oraz potencjalni pracodawcy.

3) modelu finansowania systemu rehabilitacji kompleksowej: finansowanie ośrodka rehabilitacji kompleksowej będzie odbywało się, z uwzględnieniem dwóch formuł finansowania: formuły pilotażu – finansowanej ze środków projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, według zasad określonych we wniosku o dofinansowanie oraz formuły rozwiązań systemowych, które zostaną przygotowane po zakończonym okresie pilotażu modelu. Rozwiązania systemowe będą miały na celu umożliwienie kierowania oferty rehabilitacji kompleksowej do większej liczby osób i zapewnienia ciągłości świadczenia rehabilitacji kompleksowej, po zakończeniu pilotażu dla osób z niepełnosprawnościami, które mają szansę powrotu do pracy lub wejścia na rynek pracy.

4) rehabilitacji kompleksowej w module medycznym: zadaniem tego modułu jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej umożliwiającej powrót do aktywności zawodowej.

5) rehabilitacji kompleksowej w module zawodowym: moduł ten to działania prowadzone w celu przygotowania do wejścia/powrotu na rynek pracy uczestnika procesu rehabilitacji kompleksowej w zgodzie z jego wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem, z uwzględnieniem przekwalifikowania zawodowego.

6) rehabilitacji kompleksowej w module zawodowym psychologiczno-społecznym, którego zadaniem którego jest przywrócenie równowagi i odzyskanie poczucia własnej wartości uczestnikom procesu rehabilitacji oraz przygotowanie ich do efektywnego uczestnictwa w życiu społecznymi zawodowym.

Projekt jest obecnie omawiany na regionalnych seminariach konsultacyjnych, oprócz warszawy w Gdańsku, Wrocławiu i Rzeszowie.

OPZZ jest członkiem Komitetu Sterującego monitorującego realizację poszczególnych etapów projektu.

Szczegóły związane z projektem i jego założeniami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/proje...

(rg)