Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – to kolejna, tegoroczna edycja konkursu organizowanego po raz trzeci przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.          Firmy, które są zainteresowane uzyskaniem pieniędzy na wdrożenie takich rozwiązań u siebie, mogą składać wnioski od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Jak informuje ZUS, firma może ubiegać się o dofinansowanie działań w następujących obszarach: 1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; 2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym; 3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;      4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; 5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; 6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; 7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; 8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; 9) środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki: nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz nie zalega z opłacaniem podatków; nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem; nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania; nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Do konkursu zostaną zakwalifikowane wnioski złożone w wymaganej formie i we właściwym terminie. Następnie wnioski będą oceniane pod kilkoma względami. Wpływ na wynik konkursu będzie miała wielkość przedsiębiorstwa, kategoria ryzyka, jaka u danego płatnika występuje, a także województwo, w jakim znajduje się jego siedziba. Znaczenie będzie miał także poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych, adekwatność proponowanych we wniosku działań do poziomu czynników ryzyka występujących u wnioskodawcy, a także oddziaływanie projektu na poprawę bhp oraz innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Konkurs cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, zwłaszcza, że maksymalne kwoty dofinansowania nie są małe. Refundacja jest uzależniona od liczby osób, za które wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku. Przykładowo, w ramach projektów inwestycyjno - doradczych: dla mikro przedsiębiorstw (1-9 osób) – dofinansowanie wynosi do 140 tys.; dla małych przedsiębiorstw (10-49 osób) – do 210 tys.; dla średnich przedsiębiorstw (50-249 osób) – do 340 tys.; dla dużych przedsiębiorstw (250 i więcej osób) – do 500 tys.

Warunki udziału w konkursie, regulamin konkursu, zasady przystąpienia, formularze i dokumenty oraz szczegóły związane z ich wypełnianiem można znaleźć na stronie internetowej ZUS, klikając na link:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01

(rg) źródło: zus.pl